51/2004

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 2004

Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 662/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss i hela landet, förutom på Åland, då transportsträckan inte överskrider 100 km.

Denna förordning gäller inte trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som träffats med kommunikationsministeriet, länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdesskatten ingår i transportavgifterna.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebiljetter säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset enligt bilagan till denna förordning:

1) smartkort enligt kommunikationsministeriets definition för 44 resor som gäller i 12 månader från och med inköpsdagen, samt

2) smartkort som berättigar endast till skolresor under ett läsår, vars totalpris bestäms på basis av antalet företagna resor.

3 §
Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver det i 2 § nämnda kan av passagerare vid behov uppbäras en tilläggsavgift för snabbtur eller en särskild nattavgift.

Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

4 §
Övriga bestämmelser

Passagerare skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

Passagerare kan betala för resa, eller en kortare resa, med en seriebiljett som berättigar till resan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Seriebiljetter som har köpts före denna förordning bör godkännas utan prisförhöjning under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköpet.

Med denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik av den 10 december 2002 (1125/2002).

Helsingfors den 20 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

Resans maximilängd km Kalkylerad grundpris € för enkel resa Smartkort för 44 resor €
6 2,0818 68,70
9 2,2515 74,30
12 2,5303 83,50
16 2,8121 92,80
20 3,2606 107,60
25 3,8212 126,10
30 4,4212 145,90
35 5,0000 165,00
40 5,5303 182,50
45 6,0303 199,00
50 6,5000 214,50
60 7,6212 251,50
70 8,6606 285,80
80 9,6606 318,80
90 10,5818 349,20
100 11,4424 377,60

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.