41/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003, och 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §
Nya kompensationsbidrags- och miljöstöds- förbindelser som ingås 2004

Nya förbindelser om kompensationsbidrag samt nya förbindelser som gäller bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstöd för jordbruket kan ingås 2004. En ny förbindelse kan ingås av en sökande

1) som inte har någon gällande förbindelse av ifrågavarande slag,

2) som har en gällande kompensationsbidragsförbindelse från 1999 och som vill övergå till det nya kompensationsbidragssystemet,

3) för vars del arealökningen enligt villkoren för gällande förbindelse överstiger 50 procent av referensarealen, en ny ersättande förbindelse i fråga skall ingås, om den arealökning som söks för en förbindelse som ingåtts 2000, 2001, 2002 eller 2003 och som fortfarande är ikraft ensam eller tillsammans med de arealer som sökts tidigare förbindelseår enligt förbindelsevillkoren överstiger 50 procent av referensarealen; eller

4) för vars del det är fråga om en sådan situation som avses i 3 §.

2 §
Införlivande av nya områden med förbindelserna

I fråga om basskiften som gäller åkrar kan jordbrukaren ansöka om att de skall godkännas som berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd 2004, om han har ingått en förbindelse som gäller dessa stöd 2002 eller 2003.

3 §
Överföring av förbindelse

Om en jordbrukare eller make som uppfyller förbindelsens ålderskrav har fyllt 65 år 2003 och hela gårdens besittning före inlämningen av den årliga stödansökan 2004 överförs på gårdens nya innehavare, kan gårdens tidigare förbindelse i fråga överföras på den nya innehavaren, om denne uppfyller de villkor som föreskrivs för mottagare av stöd. Alternativt kan den nya innehavaren ingå en ny förbindelse 2004.

4 §
Nya avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2004

Alla avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal, kan ingås 2004, under förutsättning att det i statsbudgeten anvisats ett tillräckligt anslag för ingående av avtal.

Om jordbrukaren med stöd av statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har ingått ett specialstödsavtal som är i kraft den 1 juni 2004, kan jordbrukaren ansöka om ett sådant nytt avtal som avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) som motsvarar det gamla. Samtidigt kan jordbrukaren också ansöka om att områden som inte omfattats av det tidigare avtalet skall införlivas i det nya avtalet, under förutsättning att områdena uppfyller de föreskrivna kraven. Det är emellertid inte möjligt att ansöka om avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten eller om kalkfilterdikning i stället för det motsvarande tidigare avtalet.

5 §
Införlivande av nya områden med ett avtal om ekologisk produktion

Till gällande avtal om ekologisk produktion som ingåtts 2002 eller 2003 kan på ansökan fogas nya åkerområden 2004. För de nya områdenas del skall övergången till ekologisk produktion förverkligas samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell. Det nya ersättande avtalet i fråga skall ingås, om den areal som avtalet omfattar 2000, 2001, 2002 eller 2003 ensam eller tillsammans med de arealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsområde.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.