31/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid rättshjälp

På föredragning av justitieministeriet

ändras i förordningen den 23 maj 2002 om grunderna för arvodet vid rättshjälp (389/2002) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 16 § den svenska språkdräkten och 19 § 2 mom. och

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Enligt denna förordning bestäms arvode och kostnadsersättning för

1) privata biträden som förordnats med stöd av rättshjälpslagen (257/2002);

2) försvarare och målsägandebiträden som förordnats med stöd av 2 kap. 1 och 1 a § lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller med stöd av 20 § lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) och

3) offentliga ombudet som förordnats med stöd av 5 a kap. 6 a § tvångsmedelslagen (646/2003).


2 §

Arvodena för förberedelser för en rättegång i tingsrätt är följande:

1) i brottmål 252 euro;

2) i tvångsmedelsärenden och besvärsärenden enligt 7 kap. 1 § lagen om verkställighet av straff och utlämningsärenden enligt lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 84 euro;

3) i tvistemål och ansökningsärenden 505 euro för kärandens eller sökandes biträde och

4) i tvistemål och ansökningsärenden 420 euro för biträde för svaranden eller den som skall höras.


4 §

Arvodet för biträdande vid muntlig förhandling i domstol är 303 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst tre timmar. Vid behandling av tvångsmedelsärenden och besvärsärenden enligt 7 kap. 1 § lagen om verkställighet av straff är arvodet dock 168 euro, om behandlingen inklusive resor räcker högst två timmar, och vid ny behandling av tvångsmedelärenden och ärenden enligt 5 a kap 4 § 3 mom. tvångsmedelslagen, och behandling av ärenden som gäller tagande i förvar enligt 48 § utlänningslagen (378/1991) samt behandling av utlämningsärenden enligt lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) är arvodet 84 euro, om behandlingen inklusive resor räcker högst en timme.


6 §

Arvodena betalas för hela timmar så att den sammanlagda tiden som använts för åtgärderna och restiden avrundas till närmaste hela timmar.

16 §

Biträdets arvoden fastställs i enlighet med 2―5 §. När begäran om arvode bygger på tidsanvändning i enlighet med 6 § 1 mom. och arvodet bestäms på basis av tidsanvändning, skall domstolen eller det ledande offentliga rättsbiträdet i domen eller beslutet fastställa det skäliga timantal som behövs för att sköta saken.

Separat skall också fastställas det belopp som utgör kostnadsersättning samt med mervärdeskattebelopp som skall betalas till biträdet. Om förskott har betalts skall detta beaktas som ett avdrag.

När rättshjälp har beviljats för en rättsskyddsförsäkrings självriskandel, tillämpas 2―10 § i denna lag inte som faktureringsgrund, utan biträdets faktura eller utredning om rättegångskostnaderna bedöms på basis av de allmänna bestämmelserna om rättegångskostnader och den ersättning som av statens medel skall betalas till biträdet fastställs i enlighet med försäkringsbolagets beslut.

När rättshjälp har beviljats för de rättegångskostnader som överstiger maximiersättningen enligt försäkringsavtalet, tillämpas arvodesgrunderna enligt denna förordning.

19 §

I samband med betalning kontrolleras betalningsmottagarens skatteregisteruppgifter via företagsdatasystemets offentliga informationstjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Förordningen tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar för vilka en faktura företes för domstolen eller rättshjälpsbyrån efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 januari 2004

Minister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.