15/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om ändring av lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 mars 2003 om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom. samt 6 och 12 §, samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

På det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag tillämpas dock inte 1 § 1 mom., 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 14, 15 och 18 § samt 20 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och inte heller 2 §, 2 b § 1 och 3―5 mom., 2 c, 11 och 11 a §, 11 b § 1 och 2 mom. samt 11 c―11 j § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.


3 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhet

Det arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i denna lag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än sådan verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) och sådan återförsäkring som direkt hänför sig till denna verksamhet, om inte något annat bestäms i denna lag, i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare eller med stöd av dem.


6 §
Delägarskap i arbetspensionsförsäkrings- bolaget

Delägare i arbetspensionsförsäkringsbolaget är de arbetsgivare som har ett gällande pensionsarrangemang enligt 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller enligt 1 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, ägarna till arbetspensionsförsäkringsbolagets garantikapital samt de försäkrade som omfattas av vart och ett av pensionsarrangemangen, i enlighet med vad som närmare bestäms i bolagsordningen.

12 §
Särskilda bestämmelser om ansvarsskulden och verksamhetskapitalet

Arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld fastställs i enlighet med 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden när det gäller pensionsskyddet enligt nämnda lag och i enlighet med 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare när det gäller pensionsskyddet enligt sistnämnda lag.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital, solvensgräns och minimibelopp för verksamhetskapitalet beräknas enligt 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid fastställandet av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital samt minimibeloppet för verksamhetskapitalet och solvensgränsen, som arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld anses det sammanlagda beloppet av de ansvarsskulder som nämns i 1 mom.

Vid tillämpning av 16 och 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall vid fastställandet av arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital samt minimibeloppet för verksamhetskapitalet och solvensgränsen, som arbetspensionsförsäkringsbolagets ofördelade tilläggsförsäkringsansvar anses det sammanlagda beloppet av följande poster:

1) det belopp som uppkommer då från ansvarsskulden enligt 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avdras den försäkringstekniska ansvarsskuld som anges i de grunder som avses i nämnda moment och det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna och som likaså anges i nämnda grunder, och

2) det belopp som uppkommer då från ansvarsskulden enligt 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare avdras den försäkringstekniska ansvarsskuld som anges i de grunder som avses i nämnda moment och det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna och som likaså anges i nämnda grunder.

12 a §
Särskilda bestämmelser om försäkringspremier och investeringstillgångar

När försäkringspremienivån fastställs med stöd av 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall för vartdera försäkringsbeståndet särskilt beaktas att det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna räcker till för utjämning av skadekostnaderna.

Det överskott eller underskott som uppkommer till följd av försäkringspremierna överförs separat för vartdera försäkringsbeståndet till det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna, i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Intäkten av investeringstillgångarna fördelas på försäkringsbestånden i förhållande till de sammanlagda beloppen av dessas försäkringstekniska ansvarsskuld och det kalkylerade belopp som skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna.

Överföringarna från verksamhetskapitalet till det kalkylerade belopp som för vartdera försäkringsbeståndet skall reserveras för fluktuationer i skadekostnaderna görs i förhållande till de sammanlagda belopp som avses i 3 mom., i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer med stöd av 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och 7 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den1 februari 2004.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas efter det att den fusion som avses i lagen om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (14/2004) har skett.

RP 131/2003
ShUB 21/2003
RSv 82/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.