9/2004

Given i Helsingfors den 15 januari 2004

Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som gäller officerares kunskaper i finska och svenska

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 6 juni 2003 om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de behörighetsvillkor som gäller kunskaper i finska och svenska inom försvarsministeriets förvaltningsområde vid utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som officer eller vid förordnande till en uppgift.

2 §
Officerarna vid försvarsministeriet

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper i fråga om en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som äldre avdelningsstabsofficer och avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

3 §
Officerarna vid försvarsmaktens finsk- språkiga och tvåspråkiga myndigheter

Vid försvarsmaktens finskspråkiga truppförband, andra finskspråkiga myndigheter samt tvåspråkiga myndigheter med finska som majoritetsspråk, för vilka truppförbandets eller myndighetens språk bestäms enligt språklagen (423/2003) är de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper vid utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som överste eller kommodor eller till en högre tjänst eller förordnande till en uppgift utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Det som i 1 mom. bestäms om behörighetsvillkoren gäller också en officer som utnämns till en annan tjänst eller till ett annat tjänsteförhållande för viss tid som officer eller förordnas till en uppgift och har avlagt kandidatexamen i militärvetenskaper eller magisterexamen i militärvetenskaper enligt förordningen om försvarshögskolan (668/1992).

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper vid utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som officer eller förordnande till en uppgift är i fråga om andra officerare än de som avses i 1 och 2 mom. utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och vid försvarsmaktens tvåspråkiga myndigheter med finska som majoritetsspråk dessutom god förmåga att förstå svenska.

4 §
Officerarna vid försvarsmaktens svensk- språkiga myndigheter

Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper vid utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som officer eller förordnande till en uppgift vid försvarsmaktens svenskspråkiga truppförband är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Utan hinder av det som bestäms i 1 mom. är behörighetsvillkor som gäller kunskaper i finska goda muntliga kunskaper vid utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som överstelöjtnant eller kommendör eller till en lägre tjänst eller förordnande till en uppgift, om den som skall utnämnas eller förordnas till uppgiften inte har avlagt examen som avses i 3 § 2 mom.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2004.

Helsingfors den 15 januari 2004

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.