8/2004

Given i Helsingfors den 15 januari 2004

Statsrådets förordning om konfrontation

I enlighet med statsrådets beslut vid föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 38 a § 5 mom. lagen av den 30 april 1987 om förundersökning (449/1987) sådant det lyder i lag 645/2003:

1 §
Konfrontation

Med konfrontation avses identifiering av en person som är misstänkt för brott, vid vilken jämförelsepersoner används vid sidan av den misstänkte som skall identifieras.

Konfrontation kan användas när den kan antas vara av betydelse för utredningen av ett brott.

Konfrontation kan ske så att jämförelsepersonerna är uppställd på rad eller visas en och en eller som en kombination av dessa.

Undersökningsledaren fattar beslut om att ordna en konfrontation.

2 §
Konfrontationens tillförlitlighet

Vid ordnande av konfrontation skall de omständigheter som påverkar dess tillförlitlighet uppmärksammas och dokumenteras. Vid valet av jämförelsepersoner skall bland annat uppmärksammas hur väl dessa till sitt utseende motsvarar den beskrivning den som skall identifiera den misstänkte tidigare gett av denne.

Konfrontation får inte användas, om

1) det inte utan väsentlig olägenhet finns att tillgå ett enligt 38 a § 2 mom. förundersökningslagen tillräckligt antal jämförelsepersoner som motsvarar den beskrivning den som skall identifiera den misstänkte tidigare gett av denne;

2) den som skall identifiera den misstänkte redan tidigare har deltagit i en konfrontation eller annan identifiering som gällde den misstänkte; eller

3) konfrontationen inte av något annat motsvarande skäl kan ordnas på ett tillförlitligt sätt.

Det är inte tillåtet att före eller under konfrontationen leda den som skall identifiera den misstänkte eller att på annat sätt använda ett förfarande som försvagar tillförlitligheten hos identifieringen. I mån av möjlighet skall för att ordna konfrontationen väljas en person som inte vet vilken av de personer som ingår i konfrontationsgruppen som misstänks för brottet.

Konfrontationen skall avbrytas om det under den framgår ett hinder för att ordna den.

3 §
De grunder den som gjort identifieringen anger för den

Den beskrivning den som skall identifiera den misstänkte har gett skall före konfrontationen antecknas i förhörsprotokollet. Den som identifierat den misstänkte skall, innan han har informerats om resultatet av identifieringen, omedelbart efter identifieringen ange grunderna för den. Grunderna för identifieringen spelas in på den bildupptagning som gjorts av konfrontationen och antecknas i det förhörsprotokoll som uppgörs med den som gjort identifieringen.

4 §
Protokoll över ordnande av konfrontation

Utöver att förhörsprotokoll uppgörs beträffande en konfrontation skall vid konfrontationen föras särskilt protokoll i vilket skall antecknas i varje fall

1) datum, klockslag och plats för konfrontationen;

2) den undersökningsledares namn och tjänsteställning som beslutat om att ordna konfrontationen;

3) den misstänktes namn och personbeteckning;

4) det brott som undersöks;

5) jämförelsepersonernas namn;

6) den misstänktes biträdes eller försvarares namn, om den misstänkte har ett biträde eller en försvarare;

7) uppgift om det konfrontationsförfarande som avses i 1 § 3 mom.;

8) de polismäns namn som ordnat konfrontationen;

9) uppgift om eventuella andra personer som varit närvarande vid konfrontationen; samt

10) orsaken till att konfrontationen eventuellt avbrutits.

5 §
Närmare anvisningar

Inrikesministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

6 §
Ikraftträdelsebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Helsingfors den 15 januari 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Keijo Suuripää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.