1/2004

Given i Helsingfors den 8 januari 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 11 § 4 mom. och 79 § 4 mom.,

ändras 2 § 1 mom. 12 punkten, 11 § 2 mom. och 3 mom. 3 punkten, 12 § 4 mom., 20 § 2 mom., 22 § 4 mom., 26 § 3 mom., i 36 § 2 mom. det inledande stycket, 44 § 2 och 3 mom., 45 § 1 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 62 §, 62 § 1 mom., 78 § 4 mom., 79 § 1 mom. och 89 § 1 mom.,

av dessa lagrum 45 § 1 mom. och 62 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 855/2000 och 89 § 1 mom. i förordning 852/2001, samt

fogas till 11 § 3 mom. en ny 3 a-punkt, till förordningen nya 11 a och 11 b § samt till 20 § nya 3―5 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


12) företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag ett sådant i 3 § 2 mom. finansieringslagen avsett företag som har en sysselsättande verkan motsvarande högst fem årsarbetsplatser; av de företag som tillhör kedjan skall minst hälften vara sådana företag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen,


11 §
Stödtagare

En förutsättning för beviljande av stöd är att den i 1 mom. avsedda företagaren eller en sammanslutning som uppfyller villkoren i 11 b eller 12 § bedriver eller börjar bedriva företagsverksamhet enligt 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten eller 2 mom. finansieringslagen eller uppfyller de villkor som föreskrivs i 10 § 3 mom. finansieringslagen. I övrigt gäller vad som i denna förordning bestäms om landsbygdsföretag också företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag och företag som avses i 10 § 3 mom. finansieringslagen, om inte något annat bestäms nedan.

Stöd får dessutom beviljas


3) en lokal eller regional sammanslutning som huvudsakligen består av fysiska personer för en sådan investering som syftar till att sänka produktionskostnaderna, utöka samarbetet eller främja miljöskyddet eller landskapsvården på delägarnas eller medlemmarnas gårdsbruksenheter eller på sammanslutningens egen gårdsbruksenhet eller egna gårdsbruksenheter.

3 a) en sammanslutning som sköts som ett kommersiellt företag och som uppfyller villkoren i 3 punkten samt som bedriver annan verksamhet än produktion, förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter för egen eller medlemmarnas eller delägarnas räkning.

11 a §
Skogsbruksidkare

En företagare som avses i 11 § eller ett företag som inte bedriver jordbruk kan beviljas stöd för ett projekt eller en åtgärd som gäller skogsbruk. Stöd får dock inte beviljas för verksamhet enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). En förutsättning för beviljande av stöd är att den uthålliga avverkningsmängd i den skog som sökanden äger är minst 300 kubikmeter per år, att företagaren eller de delägare eller medlemmar som har bestämmanderätt i den sammanslutning som är sökande själva deltar i drivningsarbetet och att inkomsterna av skogsbruket utgör minst hälften av företagarens eller dessa medlemmars eller delägares årliga totalinkomster.

En företagare som uppfyller villkoren i 11 § 2 mom. eller ett företag som bedriver eller börjar bedriva skogsbruk och annan företagsverksamhet i anslutning därtill, kan beviljas stöd för annan företagsverksamhet, om den uthålliga avverkningsmängden i skogen är minst 150 kubikmeter per år och de inkomster som företagaren eller de delägare eller medlemmar som har bestämmanderätt har av den övriga företagsverksamheten utgör minst hälften av deras årliga totalinkomster.

11 b §
Företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag

För att ett företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag skall beviljas stöd förutsätts att

1) företaget deltar i utvecklingsprojekt så att efter genomförandet av projekten verkar företaget som en del av en i 3 § 2 mom. finansieringslagen avsedd kedja, eller

2) företaget har ingått ett produktions-, köp- eller försäljningsavtal eller något annat avtal för tjänster eller produkter med sådana landsbygdsföretag som väsentligt ansluter sig till dess produktionsverksamhet eller med landsbygdsföretag och andra i 2 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning avsedda företag.

Det avtal som avses i 1 mom. 2 punkten skall till sin varaktighet och omfattning vara långsiktigt på ett sätt som är ändamålsenligt med hänsyn till företagets verksamhet.

De förutsättningar och villkor som gäller ett företag som kan jämställas med ett landsbygdsföretag tillämpas också vid beviljande av stöd för sådana projekt eller åtgärder vid landsbygdsföretaget som genomförs utanför gårdsbruksenheten.

12 §
Landsbygdsföretag i sammanslutningsform som stödtagare

När sammanslutningar enligt 11 § 3 mom. beviljas stöd gäller i fråga om sammanslutningens rätt att få stöd och om projekt och åtgärder som skall stödas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 16―18, 24 och 25 § och 4 och 6 kap. Sammanslutningen samt den resultatenhet som ansvarar för en gårdsbruksenhet vid en lantbruksläroanstalt skall visa att den sköts på ett ekonomiskt hållbart sätt. Om sammanslutningen inte bedriver jordbruk på den egna gårdsbruksenheten eller annan företagsverksamhet för egen räkning förutsätter beviljande av stöd till en i 11 § 3 mom. 2 och 3 punkten avsedd sammanslutning dessutom att den visar att medlemmarna eller delägarna uppfyller villkoren i 22 § samt deras gårdsbruksenheter villkoren i 15, 24 och 25 §.

20 §
Ägande av gårdsbruksenhet

Om gårdsbruksenheten ägs av två eller flera personer tillsammans skall alla gemensamt ansöka om stöd och var och en av sökandena skall uppfylla de krav som ställs i 11 § 2 mom. och åtminstone en tredjedel av gårdsbruksenheten skall ägas av en eller flera sådana sökande som uppfyller de krav som i 13, 22 och 23 § ställs på företagaren för att stöd skall beviljas och dessutom, om det är fråga om bedrivande av skogsbruk, kraven i 11 a §.

Stöd för en gårdsbruksenhet kan beviljas gemensamt också för makar, av vilka endast den ena äger gårdsbruksenheten, om båda makarna i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av stöd. Härvid skall makarna ansöka om stöd gemensamt. Stöd kan dock beviljas enbart den make som inte äger gårdsbruksenheten endast om maken visar att han eller hon förmår fullgöra de skyldigheter beträffande övervakningen av stödet som anges i finansieringslagen.

Vid ansökan om stöd för byggnadsinvestering på en sådan gårdsbruksenhet som sökandens make ensam äger kan stödet beviljas, om sökanden ensam kan beviljas bygglov för projektet och om

1) sökanden äger den byggnad för vilken stöd beviljas eller, om det är fråga om utvidgning eller grundlig reparation av en sådan byggnad som sökanden inte äger, skall sökandens ägarandel i byggnaden sedan projektet slutförts motsvara minst hans eller hennes finansieringsandel av byggnadens värde,

2) sökanden har ett registrerat arrendekontrakt som motsvarar 1 punkten och som är i kraft minst 10 år från det stödet beviljades samt som utan att sökanden hörs kan överföras på en tredje part, eller

3) sökanden ställer en godtagbar säkerhet för eventuellt återkrav av stödet.

Om inte något annat föreskrivs nedan betraktas makar som en person vid bedömningen av innehavet eller ägarandelen i gårdsbruksenheten. Med make jämställs även en person med vilken sökanden fortgående lever i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap.

22 §
Yrkesskicklighet

Om makar tillsammans ansöker om stöd skall åtminstone den ena av dem uppfylla kraven i 1 och 2 mom.


26 §
Investeringsstödets maximibelopp vid investeringar på gårdsbruksenheterna

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också när stöd beviljas den i 11 § 3 mom. 1 punkten avsedda sammanslutningen för anskaffning av skogsmark och de i 11 § 3 mom. 2―4 punkten avsedda sammanslutningarna för jordbruksinvesteringar. Som investeringar på gårdsbruksenheterna betraktas också i 11 § 3 mom. avsedd anskaffning av en sådan maskin eller ett sådant redskap som lånas eller hyrs ut för användning på en eller flera gårdsbruksenheter eller som används för entreprenader på gårdsbruksenheter som ägs av en eller flera delägare eller medlemmar.


36 §
Etablering

Etableringstidpunkten avgörs på basis av tidpunkten för undertecknandet av det överlåtelseavtal eller det arrendekontrakt genom vilket en företagare har kommit i besittning av


44 §
Markköpslån för gårdsbruksenheter

Utan hinder av 20 § kan markköpslån beviljas en blivande övertagare av gårdsbruk för förvärv av en sådan gårdsbruksenhet eller ett sådant område som lämpar sig som tillskottsområde till en gårdsbruksenhet som ägs av sökandens föräldrar eller den ena av dem eller till en sådan gårdsbruksenhet som sökanden äger tillsammans med föräldrarna eller den ena av dem.

För att en blivande övertagare av gårdsbruk enligt 2 mom. skall beviljas lån förutsätts att ägaren eller ägarna till den gårdsbruksenhet eller den del av den till vilken en gårdsbruksenhet eller ett område förvärvas som tillskottsområde ingår en förbindelse att inte överlåta gårdsbruksenheten eller någon del av den till någon annan än låntagaren.


45 §
Övriga landsbygdsföretags anskaffning av fastigheter

Stöd beviljas inte för förvärv av obebyggd mark för annat ändamål än för traditionellt gårdsbruk. Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock av synnerligen vägande skäl beviljas, om värdet av den byggnad som finns på det område som skall förvärvas utgör största delen av fastighetens värde och byggnaden behövs för företagsverksamhet enligt denna förordning.


62 §
Maximala inkomster

Stöd som ansluter sig lån eller statligt lån för ändamål enligt 22 § 1 och 2 mom. finansieringslagen får inte beviljas den vars totalinkomster överstiger sammanlagt 31 600 euro om året. Om makarna tillsammans eller de personer som avses i 20 § 5 mom. eller en av dem söker stöd, får motsvarande totalinkomster inte överstiga 45 200 euro om året. Om flera än en person är sökande, beaktas inkomsterna för den som förtjänar mest.


78 §
Ansökan om stöd

Stöd för etablering söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller arrendekontrakt eller förhandsavtalet till överlåtelsehandlingen och stöd för övriga förvärv av mark, inklusive förvärv av en bostadsfastighet, söks på basis av utkastet till överlåtelseavtal eller förhandsavtalet till överlåtelsehandlingen. Stöd kan dock sökas på basis av en slutlig handling som visar att förvärvet ägt rum, om grunden för förvärvet är en exekutiv auktion, ett testamente eller ett arv som enda arvinge eller om tidpunkten för överlåtelsen har föranletts av att överlåtaren akut insjuknat allvarligt eller av andra därmed jämförbara orsaker, vilka förvärvaren inte kunnat påverka. Stöd för anskaffning av lösöre söks på basis av anbud. Stöd för anskaffning av avelsfår på auktion kan sökas på basis av det slutliga köpebrevet, om den preliminära planen jämte tidtabeller har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen före auktionen. Hand- eller reserveringspeng som har betalts på basis av utkastet till överlåtelseavtal, förhandsavtal till överlåtelsehandlingen eller anbud innan ansökan blivit anhängig får vara högst lika stor som självriskandelen av det godtagbara anskaffningspriset.

79 §
Ansökningstid

Stöd skall sökas innan arbetet, utvecklingsprojektet eller ett annat projekt inleds, innan mark eller lösöre förvärvas eller driften inleds eller åtgärden vidtas. Om stöd med stöd av 78 § 4 mom. kan sökas på basis av en slutlig handling skall stödet sökas inom tre månader från den tidpunkt då handlingen undertecknades.


89 §
Utbetalning av stöd som beviljats för utvecklingsprojekt

Stöd som beviljats för ett utvecklingsprojekt utbetalas, inklusive ett eventuellt förskott, årligen enligt påvisade kostnader i högst tre rater. Om utvecklingsprojektet ingår i programmet för gemenskapsinitiativ för landsbygden kan antalet utbetalningsrater dock, inklusive det eventuella förskottet, vara högsta fyra. I förskott får utbetalas högst 30 procent av det årliga bidraget. Den andra raten får utbetalas först när den del av projektet som motsvarar den första och den andra raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen har tillställts arbetskrafts- och näringscentralen och, i fråga om riksomfattande projekt, jord- och skogsbruksministeriet. Ett villkor för att den sista raten skall utbetalas är att stödtagaren lämnar in en utredning över sin verksamhet, användningen av medlen och genomförandet av utvecklingsprojektet i enlighet med villkoren i stödbeslutet.Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2004.

Förordningen tillämpas också på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när förordningen träder i kraft samt, när det gäller 89 § 1 mom., på utbetalningsansökningar som blir anhängiga efter det att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 8 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Marja Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.