Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Ursprungliga författningar: 2004

1437/2004
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1436/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2005
1435/2004
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
1434/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinära gränskontroller av djur
1433/2004
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med tunisiska diplomatpass
1432/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1431/2004
Lag om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
1430/2004
Lag om Pallas-Yllästunturi nationalpark
1429/2004
Lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1428/2004
Lag om temporär ändring av socialvårdslagen
1427/2004
Lag om temporär ändring av 2 § i familjevårdarlagen
1426/2004
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1425/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna
1424/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner
1423/2004
Statsrådets förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare
1422/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1421/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1420/2004
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1419/2004
Statsrådets förordning om ändring av om förordningen om pension för arbetstagare
1418/2004
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1417/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005
1416/2004
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1415/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1414/2004
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
1413/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
1412/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1411/2004
Kommunikationsministeriets förordning om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1410/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
1409/2004
Statsrådets förordning om oljeskyddsfonden
1408/2004
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1407/2004
Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
1406/2004
Lag om oljeskyddsfonden
1405/2004
Statsrådets förordning om temporär ändring av 7 och 11 § i statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1404/2004
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1403/2004
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut
1402/2004
Statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärsverks övriga verksamhet
1401/2004
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.