Ursprungliga författningar: 2003

1000/2003
Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
999/2003
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
998/2003
Statsrådets förordning om försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden
997/2003
Statsrådets förordning om de data om egenskaper som skall lagras i informationssystemet för väg- och gatunätet
996/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för vissa investeringsstöd som gäller investeringar inom jordbruket
995/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
994/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
993/2003
Lag om ändring av 10 § lagen om specialiserad sjukvård
992/2003
Lag om ändring av folkhälsolagen
991/2003
Lag om ett informationssystem för väg- och gatunätet
990/2003
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2004
989/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för bekämpning av rotticka
988/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2004 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
987/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordningen om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
986/2003
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
985/2003
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
984/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Estland om gemensamt genomförd reducering av utsläpp av växthusgaser
983/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2004 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2004
982/2003
Statsrådets förordning om lotsning
981/2003
Statsrådets förordning om Sjöfartsverket
980/2003
Statsrådets förordning om Lotsverket
979/2003
Statsrådets förordning om Rederiverket
978/2003
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
977/2003
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid museiverket
976/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordningen om resurser för social- och hälsovården år 2004
975/2003
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 23 § 2 mom. lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
974/2003
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2001 och 2002
973/2003
Statsrådets förordning om Trafikskyddet
972/2003
Republikens presidents förordning om ändring av 5 § förordningen om förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete
971/2003
Lag om ändring av 4 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
970/2003
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
969/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
968/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
967/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
966/2003
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
965/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
964/2003
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2004
963/2003
Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
962/2003
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om räddningsområden
961/2003
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
960/2003
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal
959/2003
Statsrådets förordning om ändring av 12 § köpvittnesförordningen
958/2003
Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten
957/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar
956/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Azerbajdzjan om främjande av och skydd för investeringar
955/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av förskott på det beredningsstöd som regleringsåret 2003/2004 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
954/2003
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
953/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
952/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
951/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Demokratiska Folkrepubliken Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.