Ursprungliga författningar: 2003

1050/2003
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2004 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1049/2003
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2003
1048/2003
Statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser
1047/2003
Statsrådets förordning om ändring av 22 och 24 § statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
1046/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1045/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1044/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1043/2003
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
1042/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
1041/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § statsrådets förordning om utrikesministeriet
1040/2003
Riksdagens beslut om givande av samtycke till åtgärder genom vilka staten kan avstå från majoritetsinnehavet i Fortum Abp:s oljeaffärsverksamhet
1039/2003
Lag om ändring av 24 § lagen om hyra av affärslokal
1038/2003
Lag om ändring av 27 § lagen om hyra av bostadslägenhet
1037/2003
Lag om ändring av 3 och 7 § lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
1036/2003
Statsrådets förordning om arbetsministeriet
1035/2003
Statsrådets förordning om arbetarskyddsdistrikten
1034/2003
Lag om ändring av 52 och 71 § kommunallagen
1033/2003
Lag om ändring av 27 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1032/2003
Lag om ändring av 9 och 84 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1031/2003
Lag om ändring av 26 och 36 § företagsinteckningslagen
1030/2003
Lag om ändring av 16 kap. 8 § vattenlagen
1029/2003
Lag om ändring av 22 § lagen om parkeringsbot
1028/2003
Lag om ändring av 7 § lagen om undersökning av olyckor
1027/2003
Lag om ändring av 12 § lagen om allmänna åklagare
1026/2003
Lag om ändring av 4 a och 18 § sametingslagen
1025/2003
Lag om ändring av 22 § viteslagen
1024/2003
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
1023/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
1022/2003
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för myntkonsten
1021/2003
Kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1020/2003
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om vetenskapliga centralbibliotek
1019/2003
Statsrådets förordning om den riksomfattande delegationen för romska ärenden och regionala delegationer för romska ärenden
1018/2003
Lag om ändring av lagen om registrering av fordon
1017/2003
Lag om ändring av 13 och 14 § lagen om koncession för fordonsbesiktning
1016/2003
Lag om ändring av 88 § lagen om fiske
1015/2003
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
1014/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser
1013/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev
1012/2003
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1011/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1010/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1009/2003
Lag om ändring av 9 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1008/2003
Lag om temporär ändring av 19 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1007/2003
Lag om ändring av 36 § lagen om påförande av accis
1006/2003
Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd
1005/2003
Lag om skatteskalorna för 2004
1004/2003
Lag om ändring av 124 § inkomstskattelagen
1003/2003
Lag om ändring av 3 och 12 § lagen om skatteredovisning
1002/2003
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2004
1001/2003
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för prestationer i anslutning till Trafikskyddets offentliga förvaltningsuppgifter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.