Ursprungliga författningar: 2003

1100/2003
Inrikesministeriets förordning om hantering av skjutvapen och skjutförnödenheter som överförts i statens ägo
1099/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1098/2003
Statsrådets förordning om kungörelseregister
1097/2003
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1096/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om prov från slaktkroppars yta, hygienprov från ytor och EHEC-prov vid slakterier och vid styckningsanläggningar
1095/2003
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1094/2003
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1093/2003
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer
1092/2003
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1091/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1090/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1089/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1088/2003
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1087/2003
Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
1086/2003
Samisk språklag
1085/2003
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1084/2003
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1083/2003
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1082/2003
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
1081/2003
Lag om ändring av lagen om Vägverket
1080/2003
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
1079/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1078/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1077/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1076/2003
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1075/2003
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
1074/2003
Lag om ändring av bilskattelagen
1073/2003
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1072/2003
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1071/2003
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
1070/2003
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1069/2003
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1068/2003
Lag om ändring av 59 § lagen om skatt på arv och gåva
1067/2003
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1066/2003
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
1065/2003
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1064/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1063/2003
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2004
1062/2003
Statsrådets förordning om stödjande av bybutiker i glesbygden
1061/2003
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1060/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrativ övervakning av gödsling enligt bas- och tilläggsåtgärderna i samband med miljöstödet för jordbruket
1059/2003
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1058/2003
Statsrådets förordning om utbetalning av tillägsstöd per djur för renskötselåret 2003/2004
1057/2003
Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1056/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1055/2003
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1054/2003
Statsrådets förordning om ändring av 21 § statsrådets förordning om räddningsväsendet
1053/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1052/2003
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1051/2003
Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.