Ursprungliga författningar: 2003

1150/2003
Lag om ändring av 5 § lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1149/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1148/2003
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1147/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning
1146/2003
Lag om ändring av 11 § lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
1145/2003
Lag om ändring av 8 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1144/2003
Lag om ändring av 4 och 6 § lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering
1143/2003
Lag om ändring av 47 § virkesmätningslagen
1142/2003
Lag om ändring av 17 § lagen om skogsvårdsföreningar
1141/2003
Lag om ändring av 10 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1140/2003
Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1139/2003
Lag om ändring av 32 § lagen om grundläggande utbildning
1138/2003
Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
1137/2003
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1136/2003
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
1135/2003
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1134/2003
Statsrådets förordning om ändring av 13 § förordningen angående verkställigheten av lagen om kyrkans centralfond
1133/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
1132/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om högskolornas examenssystem
1131/2003
Lag om ändring av kärnenergilagen
1130/2003
Lag om ändring av 9 och 14 § elmarknadslagen
1129/2003
Lag om certifiering och angivande av elens ursprung
1128/2003
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1127/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
1126/2003
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde
1125/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
1124/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om Räddningsinstitutet
1123/2003
Lag om ändring av 91 § räddningslagen
1122/2003
Lag om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet
1121/2003
Statsrådets förordning om upphävande av 48 § körkortsförordningen
1120/2003
Statsrådets förordning om upphävande av 19 § förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
1119/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
1118/2003
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
1117/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1116/2003
Statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret
1115/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 6 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1114/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
1113/2003
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1112/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
1111/2003
Statsrådets förordning om ändring av användningsplanen för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1110/2003
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser förordningen om Räddningsinstitutet
1109/2003
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1108/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1107/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1106/2003
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1105/2003
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1104/2003
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1103/2003
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2004
1102/2003
Handels- och industriministeriets förordning om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft
1101/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 och 11 § handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för offentligt understödda fartygskrediter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.