Ursprungliga författningar: 2003

1250/2003
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1249/2003
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
1248/2003
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
1247/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
1246/2003
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1245/2003
Miljöministeriets förordning om godkännande av byggprodukter
1244/2003
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1243/2003
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1242/2003
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1241/2003
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1240/2003
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1239/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1238/2003
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1237/2003
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1236/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan
1235/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan
1234/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1233/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1232/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 6 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring
1231/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
1230/2003
Statsrådets förordning om ändring av narkotikaförordningen
1229/2003
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1228/2003
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse samt av protokollet i anslutning därtill
1227/2003
Lag om ändring av 13 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1226/2003
Lag om ändring av 7 § barnbidragslagen
1225/2003
Lag om ändring av lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort
1224/2003
Lag om ändring av 18 och 45 a § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1223/2003
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2003
1222/2003
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1221/2003
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
1220/2003
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1219/2003
Statsrådets beslut om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte fyller internationella krav
1218/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
1217/2003
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1216/2003
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
1215/2003
Lag om ändring av sjöräddningslagen
1214/2003
Statsbudgeten för 2004
1213/2003
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga fängelseavdelningar vid fångvårdsväsendet
1212/2003
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1211/2003
Lag om ändring av 9 § lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen
1210/2003
Lag om ändring av militära rättegångslagen
1209/2003
Lag om ändring av marknadsdomstolslagen
1208/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om arbetsdomstolen
1207/2003
Lag om ändring av 4 och 5 § lagen om försäkringsdomstolen
1206/2003
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
1205/2003
Lag om ändring av 2 a § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
1204/2003
Lag om ändring av tingsrättslagen
1203/2003
Lag om ändring av 6 § hovrättslagen
1202/2003
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
1201/2003
Riksdagens beslut om ändring av 8 § instruktionen för statsrevisorerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.