Ursprungliga författningar: 2003

50/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
49/2003
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning
48/2003
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen angående finansiellt stöd åt ispatrulleringstjänsten i Norra Atlanten
47/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om ändring av 1 och 6 kap. sjölagen
46/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om sättande i kraft av 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg och koden för brandsäkerhetssystem, vilka hänför sig till ändringarna, samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
45/2003
Lag om Leivonmäki nationalpark
44/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2002 samt ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2002
43/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
42/2003
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
41/2003
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
40/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av de ändringar av gränslinjen som konstaterats vid 2000 års översyn av riksgränsen mellan Finland och Norge
39/2003
Lag om ändring av 15 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
38/2003
Lag om ändring av 4 § lagen om utbildningsstyrelsen
37/2003
Lag om ändring av 7 § lagen om grundläggande konstundervisning
36/2003
Lag om ändring av 7 § lagen om fritt bildningsarbete
35/2003
Lag om ändring av 15 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
34/2003
Lag om ändring av 24 § lagen om yrkesutbildning
33/2003
Lag om ändring av 16 § gymnasielagen
32/2003
Lag om ändring av 21 § lagen om grundläggande utbildning
31/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ibruktagande och drivande av eldrivna hissar
30/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 16 och 17 § handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar
29/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 1 § handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
28/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
27/2003
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för vård år 2003 av narkotikamissbrukare
26/2003
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
25/2003
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
24/2003
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2003
23/2003
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 9 § förordningen om passgranskningsställen
22/2003
Statsrådets förordning om lägentesbestämda ersättningsandelar för 2002 års skördeskador
21/2003
Statsrådets förordning om gränser och villkor för statliga affärsverks upplåning
20/2003
Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen
19/2003
Lag om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet
18/2003
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
17/2003
Lag om ändring av strafflagen
16/2003
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2003 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
15/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen
14/2003
Lag om elektroniska signaturer
13/2003
Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
12/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2002
11/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2002
10/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
9/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
8/2003
Statsrådets förordning om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av kreosot och trä behandlat med kreosot
7/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor
6/2003
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2003
5/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
4/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2003
3/2003
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
2/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1/2003
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2003 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.