Ursprungliga författningar: 2003

150/2003
Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
149/2003
Statsrådets förordning om ändring av 54 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
148/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § förordningen om domstolars meddelanden till befolkningsdatasystemet
147/2003
Statsrådets förordning om ändring av 14 och 15 § äktenskapsförordningen
146/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering och kungörelse av gåvor
145/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn
144/2003
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
143/2003
Lag om ändring av 15 § lagen om olycksfallsförsäkring
142/2003
Lag om ändring av 17 kap. strafflagen
141/2003
Lag om utnämning av lagmän vid försäkringsdomstolen när tjänsterna tillsätts för första gången
140/2003
Lag om ändring av 43 § lagen om olycksfallsförsäkring
139/2003
Lag om ändring av 24 § lagen om lönegaranti för sjömän
138/2003
Lag om ändring av 26 § lönegarantilagen
137/2003
Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
136/2003
Lag om ändring av 9 och 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
135/2003
Lag om ändring av 73 § folkpensionslagen
134/2003
Lag om ändring av 10 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
133/2003
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
132/2003
Lag om försäkringsdomstolen
131/2003
Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen
130/2003
Lag om ändring av 25 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
129/2003
Lag om ändring av 15 b § aravalagen
128/2003
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar
127/2003
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
126/2003
Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion
125/2003
Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
124/2003
Statsrådets förordning om Ruunaa naturskyddsområde
123/2003
Statsrådets förordning om Leivonmäki nationalpark
122/2003
Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
121/2003
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
120/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet
119/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv
118/2003
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
117/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2003
116/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
115/2003
Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
114/2003
Lag om ändring av 23 a § lagen om statens pensioner
113/2003
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia
112/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
111/2003
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
110/2003
Lag om ändring av 16 § lagen om samfälligheter
109/2003
Lag om samfällda skogar
108/2003
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt
107/2003
Statsrådets förordning om ändring av 24 och 26 § förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
106/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 44 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
105/2003
Statsrådets förordning om ändring av 22 § universitetsförordningen
104/2003
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2003
103/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
102/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av en ändring i konventionen om barnets rättigheter
101/2003
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.