Ursprungliga författningar: 2003

200/2003
Lag om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
199/2003
Lag om Banförvaltningscentralen
198/2003
Järnvägslag
197/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Indien om främjande av och skydd för investeringar
196/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Islamska republiken Iran om främjande av och skydd för investeringar
195/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar
194/2003
Statsrådets förordning om särskilt stöd till invandrare
193/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt beskickningar ackrediterade vid internationella organisationer
192/2003
Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
191/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
190/2003
Lag om ändring av 39 § folkpensionslagen
189/2003
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
188/2003
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
187/2003
Lag om ändring av 5 och 14 § lagen om rehabiliteringspenning
186/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
185/2003
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
184/2003
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2003
183/2003
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2002
182/2003
Miljöministeriets förordning om ett offentligt och allmänt ansökningsförfarande gällande arava- och räntestödshyresbostäder
181/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
180/2003
Lag om ändring av 1 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter
179/2003
Lag om ändring av tullagen
178/2003
Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om nödcentraler
177/2003
Lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen
176/2003
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
175/2003
Lag om statsrådet
174/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2003
173/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anteckning av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder
172/2003
Statrådets förordning om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrätts- och hyreshusproduktion
171/2003
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003
170/2003
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2003
169/2003
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2002
168/2003
Inrikesministeriets förordning om myndighetsradionätets avgiftsbelagda prestationer
167/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa lokaler och inrättningar som avses i hälsoskyddslagen samt om anmälan om mobila fordon och anläggningar
166/2003
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
165/2003
Statsrådets förordning om delegationen för förlikning i brottmål
164/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställande av gemenskapsinitiativprogrammet LEADER+
163/2003
Statsrådets förordning om samfällda skogar
162/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet med Egypten om upprättande av en associering
161/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättning (kompensationsbetalning) till den som producerar stärkelsepotatis för 2002 samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2002
160/2003
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid val till sametinget
159/2003
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
158/2003
Statsrådets förordning om inrättande av Sydvästra Finlands fängelse samt nedläggning av Åbo fängelse och Åbo rannsakningsfängelse
157/2003
Lag om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
156/2003
Lag om temporär ändring av lagen om barndagvård
155/2003
Lag om temporär ändring av 6 och 12 § socialvårdslagen
154/2003
Lag om ändring av lagen om fiske
153/2003
Finansministeriets förordning om Anders Chydenius jubileumsmynt
152/2003
Statsrådets förordning om ändring av 7 § lotsningsförordningen
151/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utbildningsstyrelsen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.