Ursprungliga författningar: 2003

250/2003
Statsrådets förordning om ändring av studentexamensförordningen
249/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa
248/2003
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen angående bringande i verkställighet i Finland av den i Bryssel 1890 avslutade konventionen angående grundandet av internationell union för offentliggörande av tulltariffer och av förordningen angående bringande i kraft av vissa ändringar i den
247/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Indien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
246/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Marocko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
245/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial
244/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets beslut om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring av växtprodukter
243/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
242/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot år 2003
241/2003
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
240/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
239/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut
238/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om utnämning av domare
237/2003
Statsrådets förordning om försäkringsdomstolen
236/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav gällande djur som hålls i djurparker och på permanenta djurutställningar
235/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
234/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den vid Internationella arbetskonferensen antagna konventionen om arbetarskydd och arbetshygien i lantbruket och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
233/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt av lagen om sättande i kraft av denna ändring
232/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av begränsningsbeloppen i 1992 års protokoll till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja samt av lagen om ändring av 10 kap. 5 § sjölagen
231/2003
Lag om ändring av 148 § markanvändnings- och bygglagen
230/2003
Lag om godkännande av byggprodukter
229/2003
Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen
228/2003
Lag om domännamn
227/2003
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
226/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för gränsveterinärernas prestationer
225/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager
224/2003
Statsrådets förordning om ändring av 12 § polisförvaltningsförordningen
223/2003
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj
222/2003
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
221/2003
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
220/2003
Lag om ändring av djurskyddslagen
219/2003
Lag om ändring av 1 och 7 § lagen om hemkommun
218/2003
Lag om ändring av utlänningslagen
217/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2002 slaktade slaktsvin och slaktfjäderfän samt för unga avelssvin som sålts år 2002
216/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om specialstöd som betalas till producenten och om ersättningar för översvämningsskador samt om anmälan om de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet och ersättningarna år 2003
215/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2003 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor
214/2003
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
213/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om samhällstjänst
212/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2003
211/2003
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
210/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel
209/2003
Handels- och industriministeriets förordning om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
208/2003
Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel
207/2003
Statsrådets förordning om tågplaneperioder och ansökan om bankapacitet
206/2003
Statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer
205/2003
Statsrådets förordning om Banförvaltningscentralen
204/2003
Lag om ändring av lagen om studiestöd
203/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
202/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Vesilahti kommun
201/2003
Lag om ändring av 2 § järnvägstransportlagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.