Ursprungliga författningar: 2003

1300/2003
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
1299/2003
Lag om ändring av tullagen
1298/2003
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1297/2003
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1296/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1295/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1294/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2004
1293/2003
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1292/2003
Statsrådets förordning om ändring av 15 § förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1291/2003
Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
1290/2003
Lag om ändring av 31 kap. rättegångsbalken
1289/2003
Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
1288/2003
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan
1287/2003
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott
1286/2003
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1285/2003
Finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter
1284/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
1283/2003
Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1282/2003
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1281/2003
Fordonsskattelag
1280/2003
Bränsleavgiftslag
1279/2003
Lag om ändring av 1 kap. 3 § kyrkolagen
1278/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
1277/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1276/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1275/2003
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1274/2003
Lag om ändring av kyrkolagen
1273/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
1272/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer
1271/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används inom ekologisk produktion
1270/2003
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2004
1269/2003
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2004
1268/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1267/2003
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Slovakien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1266/2003
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Slovenien
1265/2003
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Polen och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1264/2003
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Ungern och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1263/2003
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Litauen
1262/2003
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Lettland
1261/2003
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Estland
1260/2003
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Tjeckien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
1259/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
1258/2003
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt
1257/2003
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1256/2003
Inrikesministeriets förordning om ändringen av bilagan i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets prestationer
1255/2003
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1254/2003
Arbetsministeriets arbetsordning
1253/2003
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
1252/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
1251/2003
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.