Ursprungliga författningar: 2003

700/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring av växtprodukter
699/2003
Inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid användning av maktmedel och stoppande av fortskaffningsmedel
698/2003
Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
697/2003
Lag om statlig ersättning till vissa personer som utsattes för Sovjetunionens partisananfall
696/2003
Lag om ändring av beredskapslagen
695/2003
Kommunikationsministeriets förordning om koncessionsansökans och televerksamhetsanmälans innehåll
694/2003
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande vissa azofärgämnen och produkter som innehåller dem
693/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
692/2003
Lag om ändring av 6 och 25 § konkursstadgan
691/2003
Lag om ändring av 53 och 60 § lagen om skuldsanering för privatpersoner
690/2003
Lag om ändring av 37 § lagen om företagssanering
689/2003
Lag om ändring av 45 § lagen om skiljeförfarande
688/2003
Lag om ändring av 7 kap. rättegångsbalken
687/2003
Lag om ändring av 9 och 16 § lagen om avbetalningsköp
686/2003
Lag om ändring av 20 och 25 § lagen om borgen och tredjemanspant
685/2003
Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter
684/2003
Lag om ändring av 11 och 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
683/2003
Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
682/2003
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
681/2003
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i utsökningsförordningen
680/2003
Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
679/2003
Lag om ändring av utsökningslagen
678/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
677/2003
Statsrådets beslut om upplösande av Seinäjoki stad och Peräseinäjoki kommun och bildande av en ny kommun
676/2003
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Ilmajoki och Peräseinäjoki kommuner
675/2003
Statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse
674/2003
Statsrådets förordning om ändring av 36 § förordningen om registrering av fordon
673/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
672/2003
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003
671/2003
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2002/2003
670/2003
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2003
669/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om exportkontroll av produkter med dubbel användning
668/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
667/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
666/2003
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 4 § inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga föreståndare och väktare vid bevakningsföretag
665/2003
Inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
664/2003
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
663/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om utrikesministeriet
662/2003
Statsrådets förordning om ändring av 21 och 33 § reglementet för statsrådet
661/2003
Lag om ändring av 18 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
660/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
659/2003
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett kreditinstituts ansökan om koncession
658/2003
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd
657/2003
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
656/2003
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
655/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
654/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
653/2003
Lag om ändring av 28 § värnpliktslagen
652/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden, om poster som skall dras av samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning
651/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.