Ursprungliga författningar: 2003

800/2003
Lag om ändring av 113 § skjutvapenlagen
799/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna samt sökande av fondstöd
798/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
797/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den överenskommelse som ingåtts med Kirgizistan om Finlands hjälp i uppföljningen av miljöns tillstånd och utvecklandet av miljöförvaltningen i Republiken Kirgizistan
796/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övergångsperiod för insamling av animaliskt material ur avloppsvatten
795/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avskiljande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggningen
794/2003
Miljöministeriets förordning om formuläret för bostadsrättsavtal
793/2003
Miljöministeriets förordning om formuläret för ansökan om bostadsrätt
792/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 16 § förordningen om förskrivning av läkemedel
791/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket år 2003
790/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2003 av kompensationsbidrag för programperioden 1995―1999 samt miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000―2006
789/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
788/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
787/2003
Statsrådets förordning om räddningsväsendet
786/2003
Statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd
785/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2003
784/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om luftkvaliteten
783/2003
Statsrådets förordning om marknära ozon
782/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
781/2003
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Mannerheim och S:t Petersburg 2003
780/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
779/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
778/2003
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
777/2003
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
776/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
775/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
774/2003
Lag om ändring av tullagen
773/2003
Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om anteckningsskyldighet och anteckningar
772/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
771/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept
770/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 9 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
769/2003
Inrikesministeriets arbetsordning
768/2003
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
767/2003
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
766/2003
Lag om ändring av 8 § lagen om säkerhetsutredningar
765/2003
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
764/2003
Lag om upphävande av 113 § 3 mom. skjutvapenlagen
763/2003
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
762/2003
Lag om ändring av lagen om nödcentraler
761/2003
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
760/2003
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
759/2003
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
758/2003
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
757/2003
Statsrådets förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak
756/2003
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om statsförvaltningens informationsförvaltning
755/2003
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2003 års fastighetsbeskattning
754/2003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
753/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003
752/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
751/2003
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.