Ursprungliga författningar: 2003

1350/2003
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1349/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1348/2003
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1347/2003
Statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana
1346/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
1345/2003
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
1344/2003
Lag om upphävande av 3 § 2 mom. lagen om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket
1343/2003
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1342/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner
1341/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för företagare
1340/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1339/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1338/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1337/2003
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
1336/2003
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1335/2003
Lag om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare
1334/2003
Lag om temporär ändring av 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare
1333/2003
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1332/2003
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare
1331/2003
Lag om Svenska Finlands folkting
1330/2003
Lag om ändring av 22 d § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1329/2003
Lag om ändring av 15 d § barnbidragslagen
1328/2003
Lag om ändring av 13 a § lagen om moderskapsunderstöd
1327/2003
Lag om ändring av 28 d § lagen om rehabiliteringspenning
1326/2003
Lag om ändring av 8 d och 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1325/2003
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1324/2003
Lag om ändring av 21 a § militärunderstödslagen
1323/2003
Lag om ändring av 9 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
1322/2003
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1321/2003
Lag om ändring av 20 och 22 a § lagen om bostadsbidrag
1320/2003
Lag om ändring av 30 § lagen om särskilt stöd till invandrare
1319/2003
Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands
1318/2003
Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
1317/2003
Lag om ändring av 37 § familjepensionslagen
1316/2003
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1315/2003
Lag om ändring av 7 d och 8 § lagen om handikappbidrag
1314/2003
Lag om ändring av 8 f och 9 § lagen om vårdbidrag för barn
1313/2003
Lag om ändring av folkpensionslagen
1312/2003
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
1311/2003
Lag om ändring av 12 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1310/2003
Lag om ändring av socialvårdslagen
1309/2003
Lag om ändring av 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1308/2003
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1307/2003
Statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon
1306/2003
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1305/2003
Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration
1304/2003
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om verkställigheten av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1303/2003
Statsrådets förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen
1302/2003
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1301/2003
Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.