1392/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 65 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 10 april 2003 om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003 (295/2003) 1 § 1 mom. och 65 § 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användning av bevillningsfullmakten och anslagen under moment 30.14.49, 30.14.61 och 30.14.62 i statsbudgeten för år 2004 samt av de medel som skall anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2004 då stöd beviljas och betalas för de ändamål som anges i 2 mom.


11 kap.

Särskilda bestämmelser

65 §
Ikraftträdande

I 1 § 1 mom. avsedda bevillningsfullmakter och medel får dessutom användas för sådana ansökningar som anhängiggjorts tidigast den 10 april 2000 och senast den 31 december 2003 med tillämpning av de författningar som var i kraft då ansökan anhängiggjordes.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som inkommit den 1 januari 2004 eller därefter bara till den del ansökningarna gäller sådant stöd som avses i 26 och 27 §, 36 §, 37 §, med undantag av 1 mom. 2 punkten, 38 § samt, när det gäller annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheten, i 39 § 1 mom. 3 punkten.

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Hannu Porkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.