1385/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om Senatfastigheter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 7 § lagen den 19 december 2003 om Senatfastigheter (1196/2003):

1 §
Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Senatfastigheter består av en ordförande och högst sex andra medlemmar.

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om fastighetsbranschen eller i företagsekonomi och de skall vara oavhängiga på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 10 § lagen om statliga affärsverk (1185/2002) skall styrelsen inom ramen för den behörighet som affärsverket har

1) besluta om grunderna för prissättning av tjänsterna och om andra allmänna principer som anknyter till tjänsterna,

2) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

3) besluta om kollektivavtal som gäller personalen,

4) besluta om beviljande av lån och borgen till dotter- och intressebolag inom de gränser som fastställs i 4 § lagen om Senatfastigheter (1196/2003), 5 § lagen om statliga affärsverk och 6 § i denna förordning,

5) besluta om bedrivande av verksamhet utomlands inom de ramar som godkänns av finansministeriet,

6) besluta om affärsverkets interna kontroll och riskhantering.

3 §
Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den mening som ordföranden biträder.

4 §
Styrelsens och revisorernas arvoden

Finansministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Verkställande direktören

Utöver vad som bestäms i 11 § lagen om statliga affärsverk skall verkställande direktören sköta de ärenden inom affärsverkets behörighetsområde som inte enligt vad som föreskrivs ankommer på styrelsen.

6 §
Förutsättningar för långivning samt lånevillkor

Inom ramen för samtycke som riksdagen givit i samband med statsbudgeten får Senatfastigheter på följande villkor bevilja lån till ett sådant dotterbolag eller intressebolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Senatfastigheter:

1) lån får beviljas för investeringar,

2) för lån måste tillräcklig säkerhet erhållas,

3) lån får endast beviljas till sådana villkor som är förenliga med rådande marknadspraxis och marknadsnivå.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Minister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.