1383/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 1, 8, 15, 16, 16 a och 17 §,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 833/1992, 15, 16 och 17 § sådana de lyder i nämnda förordning 833/1992 och 16 a § sådan den lyder i förordning 357/1999,

ändras 2―7 och 9―11 §,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning 322/2003, 3―5 och 11 § sådana de lyder i nämnda förordning 833/1992, 7 § sådan den lyder i nämnda förordningar 833/1992 och 357/1999, samt

fogas till förordningen nya 10 a―10 c §, en ny 12 § i stället för den 12 § som upphävts genom nämnda förordning 833/1992 samt till förordningen en ny bilaga 1 och 2 som följer:

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

EHEC-infektion,

blodfeber förorsakad av virus, dock inte sorkfeber,

hepatit A,

gula febern,

kolera,

syfilis,

difteri,

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser, septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock,

mjältbrand,

polio,

pest,

SARS,

shigellarödsot och

tuberkulos.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

echinokockos,

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ny variant,

hepatit B,

hepatit C,

HIV-infektion,

chlamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge,

legionellos,

listerios,

malaria,

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos,

rabies,

schanker,

septiska sjukdomar förorsakade av hemofilus,

påssjuka,

gonorré,

återfallsfeber,

mässling samt

röda hund.

3 §

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) avsedda uppgifter skall social- och hälsovårdsministeriet utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) sörja för sådan hälsofostran samt riksomfattande information till befolkningen som behövs för bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

2) följa och främja inhemsk och internationell vetenskaplig forskning som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar samt tillämpningen av den, samt

3) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som genom särskilda bestämmelser ålagts social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter skall länsstyrelsen utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) följa situationen i fråga om smittsamma sjukdomar inom länet,

2) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom länet samt övervaka att gällande bestämmelser och föreskrifter iakttas,

3) vid behov hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar samt

4) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar, som genom särskilda bestämmelser eller föreskrifter ålagts länsstyrelsen.

5 §

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter skall sjukvårdsdistrikten utöver vad som bestäms i nämnda lag

1) sörja för att sådan specialsjukvård som behövs för behandlingen av smittsamma sjukdomar finns tillgänglig inom sjukvårdsdistriktet,

2) anordna utbildning som behövs vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet,

3) delta i det utvecklingsarbete som gäller bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet,

4) med beaktande av begränsningarna i 10 § 3 mom. gällande lämnande av uppgifter på begäran till den läkare som vid hälsovårdscentralen ansvarar för smittsamma sjukdomar lämna ett sammandrag av de anmälningar om smittsam sjukdom som har registrerats inom hälsovårdscentralens område samt

5) sörja för den regionala informationen om smittsamma sjukdomar till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

6 §

Såsom i lagen om smittsamma sjukdomar avsedda uppgifter skall det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt den ansvariga läkare vid hälsovårdscentralen som lyder under det nämnda organet och ansvarar för smittsamma sjukdomar, utöver vad som bestäms i lagen

1) inom hälsovårdscentralens verksamhetsområde sörja för bekämpandet av smittsamma sjukdomar, vilket omfattar information om smittsamma sjukdomar, hälsofostran och hälsorådgivning, inklusive hälsorådgivning för personer som använder droger intravenöst och, enligt vad förebyggandet av smittsamma sjukdomar förutsätter, utbyte av sprutor och andra redskap,

2) sörja för att den som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom blir undersökt,

3) vid behov vidta åtgärder för anordnande av vård för den som har insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom,

4) vidta andra åtgärder som är nödvändiga eller särskilt bestäms för förebyggande av allmänfarliga smittsamma sjukdomar, samt

5) sköta de uppgifter som särskilt har bestämts eller föreskrivits för bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

7 §

Folkhälsoinstitutet skall

1) sörja för att vaccin, antikroppar och undersökningsämnen vilka används för förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgängliga i tillräcklig mängd,

2) sörja för distributionen av vaccin som avses i 25 § lagen om smittsamma sjukdomar,

3) följa effekten och verkningarna av vaccin som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, samt vidta åtgärder för utredande av konstaterad eller misstänkt vaccineringskomplikation,

4) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar och hos social- och hälsovårdsministeriet föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

5) bedriva vetenskaplig forskning kring smittsamma sjukdomar samt utföra och utveckla sådana laboratorieundersökningar som behövs vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

6) sköta den riksomfattande informationen om smittsamma sjukdomar,

7) lämna experthjälp till de organ som ansvarar för bekämpandet av smittsamma sjukdomar i kommunen och till sjukvårdsdistrikten när det gäller att utreda epidemier av smittsamma sjukdomar,

8) ordna utbildning för bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

9) informera sjukvårdsdistrikt, laboratorier och hälsovårdscentraler om det aktuella läget i fråga om smittsamma sjukdomar samt lämna uppgifter till social- och hälsovårdsministeriet, länsstyrelserna, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och det internationella utbytet av uppgifter om smittsamma sjukdomar,

10) delta i nationellt och internationellt samarbete som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar samt

11) utföra andra uppgifter som hänför sig till bekämpandet av smittsamma sjukdomar enligt vad som bestäms särskilt eller föreskrivs av social- och hälsovårdsministeriet.

9 §

Vaccinering får utföras av läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning för detta under tillsyn av läkare.

10 §

En läkare eller tandläkare skall göra en anmälan om smittsam sjukdom, nedan läkares anmälan om smittsam sjukdom, i fråga om allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar, med undantag av annan salmonellos än tyfoid eller paratyfoid, återfallsfeber, septiska sjukdomar förorsakade av hemofilus, chlamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge, andra mykobakteriesjukdomar än tuberkulos samt Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ny variant. En tandläkare kan dock hänvisa patienter som lider av smittsamma sjukdomar till en läkarmottagning för att säkerställa en diagnos, varvid anmälan om smittsam sjukdom görs av läkaren. Utöver patientens identifieringsuppgifter innehåller läkares anmälan om smittsam sjukdom såsom uppgifter som avses i 23 § lagen om smittsamma sjukdomar uppgifter om patientens kön, boningskommun och nationalitet, vårdplats, smittans förlopp, tidpunkten då symtomen börjat och grunderna för diagnosen. Dessutom skall den som gör anmälan förse anmälan med sin underskrift och sin kontaktinformation.

Läkares anmälan om smittsam sjukdom skall göras senast inom sju dygn efter att fallet har konstaterats. I särskilt brådskande fall skall läkaren omedelbart per telefon göra en preliminär anmälan till den läkare som vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar och till Folkhälsoinstitutet. En preliminär anmälan som gjorts per telefon skall bekräftas genom en skriftlig anmälan om smittsam sjukdom då fallet har säkerställts.

En anmälan om HIV-infektion skickas direkt till Folkhälsoinstitutet som vidarebefordrar uppgifterna utan personuppgifter till den läkare som vid hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar. Anmälan om HIV-infektion görs då sjukdomen konstateras, då sjukdomen når AIDS-stadiet och då patienten avlider. I läkares anmälan om smittsam sjukdom som gäller HIV-infektion inkluderas en bedömning av när och hur smittan har uppstått och dödsorsaken samt huruvida den smittade har donerat blod.

10 a §

Ett laboratorium skall göra en anmälan om smittsam sjukdom i fråga om fynd av patogener som orsakar smittsamma sjukdomar samt andra mikrobfynd som skall registreras. Andra mikrobfynd som skall registreras finns förtecknade i bilaga 1.

I det regionala registret över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel införs de uppgifter som avses i 23 § 3 mom. och 23 a § 4 mom. lagen om smittsamma sjukdomar samt i 10 och 10 b § i denna förordning om bärarna av följande mikrober:

Staphylococcus aureus (MRSA) som är resistent mot meticillin/oxacillin,

Enterokocker (VRE) som är resistenta mot vankomycin och

Stafylokocker som är resistenta mot vankomycin.

10 b §

Utöver identifieringsuppgifter innehåller ett laboratoriums anmälan om smittsam sjukdom såsom uppgifter som avses i 23 § lagen om smittsamma sjukdomar uppgifter om vårdplats, datum då provet tagits, gjorda fynd vid undersökningen, sättet på vilket mikroben konstaterats, provets art samt namnet på det laboratorium som gör anmälan. Om provet har skickats från annat laboratorium är det som gör anmälan eller skickas till annat laboratorium för fortsatta undersökningar, skall även namnen på dessa laboratorier anges. Vid salmonella-, shigella- och kampylobakterie -infektioner skall uppgifter om platsen där smittan erhållits anges. Laboratoriets samtliga anmälningar om smittsam sjukdom skall också innehålla namnet på det laboratorium som gör anmälan. När laboratoriets fynd tyder på ett sådant fall av smittsam sjukdom som förpliktar den behandlande läkaren att göra en anmälan om smittsam sjukdom, skall laboratoriet till sitt eget svar foga en anmärkning om detta.

Laboratoriets anmälan om smittsam sjukdom skall göras senast tre dagar från det att fyndet säkerställts.

10 c §

Alla uppgifter i anmälningarna om smittsam sjukdom bevaras till utgången av det år som följer efter att sammanförandet av separata anmälningar som gäller samma fall av smittsam sjukdom har upphört, nedan sammanföringstid. Härefter avlägsnas personens namn ur registeruppgifterna och personbeteckningen ändras så, att den inte kan identifieras. Sammanföringstiden är 50 år vid följande sjukdomar: tyfoid, paratyfoid, syfilis, tuberkulos, hepatit B, hepatit C, HIV-infektion, andra sjukdomar som förorsakas av mykobakterier än tuberkulos, hepatit D-virus, HTL-virus och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ny variant. Sammanföringstiden är tre år i fråga om echinokockos, malaria, Borrelia burgdorferi, brucella, stammar av Staphylococcus aureus (MRSA) som är resistenta mot meticillin/oxacillin, svamp- och parasitfynd i blod och ryggmärgsvätska, filaria och skistosoma. Sammanföringstiden är tre månader i fråga om septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock, gonorré, septiska sjukdomar förorsakade av hemofilus, chlamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge, mjuk schanker, andra bakterie- och virusfynd i blod och ryggmärgsvätska, astrovirus, influensavirus, parainfluensavirus, calicivirus (omfattar norovirus), Respiratory Syncytial-virus och rotavirus. Vid alla andra smittsamma sjukdomar är sammanföringstiden 12 månader.

11 §

Arbetsgivaren skall av en arbetstagare som arbetar med uppgifter som avses i 20 § lagen om smittsamma sjukdomar kräva en utredning om att arbetstagaren inte lider av salmonellos eller av tuberkulos i andningsorganen. En utredning skall också krävas av en arbetstagare om att arbetstagaren inte lider av salmonellos eller av tuberkulos om arbetstagaren arbetar med mjölkhanteringsuppgifter på en mjölkproducerande gård varifrån mjölken går till konsumtion utan pastörisering.

12 §

I enlighet med 23 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller prover fogas till laboratoriets anmälan om smittsam sjukdom i enlighet med bilaga 2.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Medicinalråd
Merja Saarinen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.