1375/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 26 § i stället för den 26 § som upphävts genom lag 639/2001 som följer:

22 §
Försummelse av betalningsskyldigheten

En arbetsgivare som har försummat sin försäkringsplikt enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i form av en tilläggsavgift till den försäkringspremie som debiterats enligt 36 § i nämnda lag. Vid debiteringen av tilläggsavgiften iakttas bestämmelserna i nämnda lagrum. Om arbetsgivaren har lämnat oriktiga uppgifter eller försummat att lämna de uppgifter som behövs för fastställande av premien, iakttas på motsvarande sätt 37 § lagen om olycksfallsförsäkring.


26 §
Preskription av premier

Försäkringsanstalten skall fastställa arbetslöshetsförsäkringspremien inom det kalenderår som följer efter utgången av den försäkringsperiod som avses i 21 § 2 mom. Om försäkringspremie inte har kunnat fastställas eller om den har fastställts på oriktiga grunder, kan premien inte fastställas efter det att fem år har förflutit från utgången av det kalenderår som nämns i föregående mening.

Arbetsgivarens och löntagarens rätt till återbetalning av en arbetslöshetsförsäkringspremie som betalats utan grund eller av förskott på en sådan premie preskriberas tio år efter den dag då premien eller förskottet betalades, om preskriptionen inte avbrutits innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003). Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

Beslut om självriskpremiens belopp kan inte ges efter det att fem år har förflutit från tidpunkten för uppbörden av självriskpremie enligt 24 b § 1 eller 2 mom.

Återbäring av självriskpremien för tilläggsdagar skall sökas inom fem år från det ansökan tidigast kan lämnas in enligt 24 b § 2 mom. Anhängiggörande av ansökan avbryter tidsfristen. En fordran som gäller återbäring av självriskpremie preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriptionen avbrutits innan dess. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Lagens 26 § 3 och 4 mom. träder i kraft den 1 januari 2009.

Lagens 26 § 1 och 2 mom. tillämpas också på försäkringspremier som fastställts och fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När tiderna räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Rätten att fastställa försäkringspremie upphör och fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om inte rätten upphör eller fordringarna preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde tidigare.

RP 159/2003
ShUB 31/2003
RSv 133/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.