1367/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 26 § 1 mom. och

fogas till 17 § ett nytt 2 mom. som följer:

17 §
Beslut om förmån

Utbildningsfondens beslut delges genom att beslutet sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden.

26 §
Rättelse av fel

Grundar sig ett beslut av fonden på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller har det skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan fonden undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003
AjUB 8/2003
RSv 122/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.