1364/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 13 § 2 mom., 10 kap. 2 och 10 §, 12 kap. 3 § 5 mom. och 14 kap. 2 §, samt

fogas till 10 kap. 3 § ett nytt 4 mom., till 6 § ett nytt 3 mom., till 11 kap. 3 § ett nytt 3 mom. och till 12 kap. en ny 8 §, som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

13 §
Självrisktid

Som självriskdagar kan inte räknas de dagar då personen i fråga inte uppfyller villkoren i 2 kap. för erhållande av dagpenning eller för vilka personen inte är berättigad till dagpenning på grund av begränsningarna enligt 3 kap. eller berättigad till jämkad dagpenning på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids. Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen.


10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning

2 §
Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

Förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att personen när utbildningen inleds är i 2 kap. 1 § avsedd arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. Bestämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 6―21 § samt i 8 kap. tillämpas inte på utbildningsdagpenning.

3 §
Särskilda förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

Den som är sysselsatt i arbete på heltid i över två veckors tid har inte rätt till utbildningsdagpenning. Rätt till utbildningsdagpenning föreligger inte heller, när en studerande får studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) för en utbildning som ligger till grund för utbildningsdagpenning eller för andra studier på heltid.

6 §
Utbildningsdagpenningsperiodens längd

Under utbildningsdagpenningsperioden tillämpas inte 6 kap. 8 §.

10 §
Arbetskraftsbyråns skyldighet att lämna uppgifter

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskommissionen skall lämna den som betalar ut utbildningsdagpenningen upplysningar om dem som inlett utbildning enligt 4 § och om dem som är arbetslösa arbetssökande när utbildningen inleds samt om de förutsättningar som bestäms i 2 kap. 2, 4 och 5 §.

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

3 §
Beslut om förmåner

Arbetslöshetskassans beslut delges genom att beslutet sänds per post genom brev under den adress som uppgetts för utbetalaren av förmånen. I fråga om delgivningen av beslut om förmåner som enligt lag verkställs av Folkpensionsanstalten föreskrivs separat i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas vad som bestäms i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

12 kap.

Sökande av ändring

3 §
Arbetslöshetsnämnden

Arbetslöshetsnämndens beslut delges genom att beslutet sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för nämnden. Ett lagakraftvunnet beslut av arbetslöshetsnämnden får verkställas så som en lagakraftvunnen dom.


8 §
Rättelse av sakfel

Om Folkpensionsanstaltens eller en arbetslöshetskassas beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §
Indexjustering av den lön som ligger till grund för dagpenningen

När den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas med beaktande av lön för en tid, som ingår i en förlängning av granskningsperioden i enlighet 5 kap. 3 § 3 mom., justeras denna lön i samma förhållande som det indextal, som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare och som fastställts för dagpenningens begynnelsetidpunkt, avviker från det indextal som fastställts för det kalenderår då personen senast har arbetat före den i 5 kap. 3 § 1 och 2 mom. avsedda granskningsperioden.

När en som delpension beviljad invalidpension eller deltidspension som fortsatt utan avbrott i minst tre år eller arbete på deltid vid sidan av en sådan pension upphör, och den lön, som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, i samband med detta fastställs i enlighet med situationen vid den tidpunkt då pensionen började, justeras denna lön i samma förhållande som det i 1 mom. avsedda indextal som fastställts för dagpenningens begynnelsetidpunkt avviker från det fastställda indextalet för det kalenderår då pensionen började.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003
AjUB 8/2003
RSv 122/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.