1358/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 10 och 17 § barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/1983) 10 § 2 mom. och 17 § 1 mom., sådana de lyder i lag 139/1990, som följer:

10 §
Klarläggande av barns bästa och barns rätt att föra talan

Ett barn som fyllt 15 år har utom vårdnadshavaren rätt att föra talan i ett barnskyddsärende som gäller barnet självt. I ett barnskyddsärende skall ett barn som fyllt 12 år ges tillfälle att bli hört på det sätt som 34 § förvaltningslagen (434/2003) föreskriver om hörande. Ett barn som fyllt 12 år har också rätt att kräva socialservice och andra stödåtgärder enligt 13 §.


17 §
Hörande samt underställning av beslut

Innan beslut fattas om omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet och upphörande av omhändertagande skall socialnämnden alltid, när det med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt, ta reda på barnets egna önskemål och egen åsikt om de aktuella lösningarna samt ge ett barn som fyllt 12 år, föräldrarna, vårdnadshavarna samt den som svarar för eller omedelbart före beredningen av ärendet har svarat för barnets vård och fostran tillfälle att bli hörda på det sätt som 34 § förvaltningslagen föreskriver om hörande. Den som skall höras på det sätt som nämns ovan skall också, på det sätt som förvaltningslagen föreskriver om bevislig delgivning, delges beslut om omhändertagande av barnet, placering i vård utom hemmet eller upphörande av omhändertagande. Nämnden skall dessutom vid behov höra sakkunniga i fråga om barns uppväxt och utveckling.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 129/2003
ShUB 27/2003
RSv 106/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.