1356/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 15 och 16 § statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet

ändras i statsrådets förordning den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) 15 § samt 16 § 1 och 3 mom. som följer:

15 §
Ansökan om och beviljande av projektstöd

Sysselsättningspolitiskt projektstöd, nedan projektstöd, beviljas av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde projektet avses bli genomfört. Om ett projekt genomförs inom flera centralers verksamhetsområden, beviljas stödet av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen avses bli genomfört. Som stöd enligt 3 § 1 mom. lagen om sociala företag (1351/2003) beviljas projektstöd av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen avses bli genomfört. Projektstödet beviljas av arbetsministeriet, om det är fråga om ett riksomfattande projekt eller om den som söker stöd är en sammanslutning eller stiftelse med riksomfattande verksamhet och med syfte att främja och utveckla social företagsverksamhet.

Av stödansökan skall framgå åtminstone sysselsättningsmål och andra mål för projektet eller för den sociala företagsverksamheten eller annan verksamhet som hänför sig till stödjandet och främjandet av verksamheten, kostnadsförslag, finansieringsplan och sådana redan fattade beslut som hänför sig till genomförandet av finansieringsplanen samt andra uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av ansökan.

16 §
Utbetalning av projektstöd

Projektstödet eller, om stöd har betalts i förskott, den del av stödet som överstiger förskottet, betalas i efterskott för varje betalningsperiod på basis av en ansökan om utbetalning som lämnats in till arbetskrafts- och näringscentralen. Utbetalningsansökan skall grunda sig på de faktiska projektkostnaderna under betalningsperioden, vilka skall framgå av stödmottagarens bokföring, eller på motsvarande kostnader som hänför sig till social företagsverksamhet eller främjandet och utvecklandet av verksamheten. Betalningsperioden är tre kalendermånader, om inte något annat bestäms i beslutet om beviljande av projektstöd.


Ansökan om utbetalning av förskott skall lämnas in till arbetskrafts- och näringscentralen i god tid före ingången av den betalningsperiod som förskottet hänför sig till. I utbetalningsansökan skall mottagaren av projektstödet redogöra för de projektkostnader eller de kostnader som hänför sig till social företagsverksamhet eller främjandet och utvecklandet av verksamheten som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande betalningsperiod.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Minister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.