1355/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 30 december 2002 om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) 12 §, 14 § 1 mom. 2 punkten, 15 § 1 och 4 mom., 16 och 18 § samt 19 § 2 mom. som följer:

12 §
Avsikten med projektstödet

Sysselsättningspolitiskt projektstöd (projektstöd) kan i syfte att främja sysselsättningen och förhindra att arbetslösa slås ut från arbetsmarknaden beviljas för projekt med vars hjälp nya möjligheter till arbete ordnas för arbetslösa arbetssökande och vidtas andra åtgärder som främjar deras möjligheter att få arbete. Dessutom kan projektstöd beviljas för andra regionala och lokala projekt som främjar sysselsättningen och utvecklandet av arbetskraften samt i det syfte som nämns i 3 § 1 mom. lagen om sociala företag (1351/2003).

14 §
Begränsningar för beviljande av projektstöd

Projektstöd beviljas inte för


2) investeringar, om det inte är fråga om mindre anskaffningar av utrustning, maskiner eller anordningar i omedelbar anslutning till ett projekt eller en verksamhet som erhåller stöd och vilkas sammanlagda värde inte överstiger tio procent av de godkända totalkostnaderna, eller


15 §
Projektstödets belopp

I projektstöd kan beviljas högst 75 procent av de totalkostnader för ett projekt eller de totalkostnader för främjande och utveckling av social företagsverksamhet som den beviljande myndigheten godkänner. I projektstöd till kommuner och samkommuner kan dock högst 50 procent beviljas. För kostnaderna för att grunda och stabilisera ett socialt företag kan i projektstöd beviljas högst 50 procent av de totalkostnader som den beviljande myndigheten har godkänt. Vid bestämmande av stödnivån beaktas hur svårt det är att sysselsätta de personer som hör till projektets målgrupp eller omfattas av ett socialt företags verksamhetsmål samt projektets sysselsättningsfrämjande effekter.


Med avvikelse från 3 mom. räknas understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel inte som statligt finansieringsstöd. Understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel räknas inte med vid uträkningen av projektstödets maximibelopp enligt 1 mom. Det sammanlagda beloppet av de understöd som beviljats får emellertid inte överstiga de totalkostnader som avses i 1 mom.

16 §
Projektstödets varaktighet

Projektstöd kan beviljas för ett projekt eller i det syfte som nämns i 3 § 1 mom. lagen om sociala företag för högst tre år fråga om kostnaderna för att grunda och stabilisera ett socialt företag kan projektstöd dock beviljas högst för den tid som beräknas åtgå till att starta och stabilisera företagsverksamheten.

18 §
Bokföringsskyldighet

En mottagare av projektstöd är, med undantag för ett socialt företag, skyldig att föra separat bok enligt bokföringslagen (1336/1997) över projekt för vilka stöd erhålls, om inte finansieringen för projektet bokförs på separata konton i en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och övervakning kan ske utan svårigheter.

En sådan mottagare av projektstöd som avses i 1 mom. skall förvara hela den bokföring som gäller projektet och de verifikationer som hänför sig till den så, att de lätt kan granskas. Bokföringsmaterialet skall förvaras under den tid och på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § bokföringslagen.

19 §
Övervakning och kontroll

En mottagare av projektstöd skall inom den tid som bestäms i beslutet om beviljande av projektstöd årligen lämna en utredning över användningen av stödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Minister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.