1354/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1344/2002) 2 § 4 punkten, 20 § 3 mom., 23 § 1 och 2 mom., 25 § 2 och 3 mom. och 27 § 2 mom., samt

fogas till 2 § en ny 5 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


4) arbetsplanerare en person som ett statligt ämbetsverk, en statlig inrättning, en kommun, en förening eller stiftelse har anställt med sysselsättningsanslag för att planera och ordna lämpliga arbets- och utbildningsplatser för arbetslösa samt andra sysselsättningsfrämjande åtgärder,

5) socialt företag en näringsidkare som avses i lagen om sociala företag (1351/2003).

20 §
Innehållet i anbudsbegäran

I anbudsbegäran skall anges att av anbudet skall framgå grunderna för studerandens rättsliga ställning. I anbudsbegäran skall dessutom anges att studiematerial och läromedel som används under utbildningstiden ingår i anskaffningspriset. I anskaffningspriset inkluderas dock inte sådana kostnader som omedelbart hänför sig till erhållande eller inlösning av handlingar eller som föranleds av avgifter till myndigheterna för handlingar, när det är fråga om tillstånd, licenser och motsvarande handlingar som krävs för utövande av det yrke som är målet för utbildningen.

23 §
Vidareplacering av en person som skall sysselsättas

Kommuner, verkstäder eller sociala företag kan i arbete hos en förening, stiftelse eller enskild person placera en långtidsarbetslös som de sysselsätter och för vars avlönande har beviljats sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd. Ett socialt företag kan även vidareplacera en handikappad som företaget sysselsätter. Vidareplacering av den sysselsatta förutsätter dessutom att kommunen, verkstaden eller det sociala företaget

1) underrättar arbetskraftsbyrån om placeringen av den sysselsatta i arbete innan placeringen börjar samt

2) av den som ordnar arbetet per dag uppbär högst skillnaden mellan de kostnader som föranleds av sysselsättandet och det sysselsättningsstöd eller sammansatta stöd som betalas för den sysselsatta.

Verkstaden eller det sociala företaget kan även placera den sysselsatta i arbete i ett företag under de förutsättningar som anges i 1 mom.


25 §
Stödets varaktighet

Efter att en person har varit sysselsatt med sysselsättningsanslag under maximitiden hos en eller flera arbetsgivare, kan han eller hon inte på nytt anvisas sådant arbete som stöds med sysselsättningsanslag förrän han eller hon under de senaste sex månaderna har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå i minst fem månader. Utan hinder av den begränsning som anses ovan kan en handikappad på nytt placeras i sådant arbete i ett socialt företag som stöds med sysselsättningsanslag, om det med tanke på hans eller hennes nedsatta arbetsförmåga och övriga möjligheter att sysselsättas är ändamålsenligt.

Om maximitiden för sammansatt stöd och beviljande av nytt sammansatt stöd gäller vad som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Med avvikelse från 9 kap. 7 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan det bestämmas att arbetsmarknadsstöd förenat med sysselsättningsstöd skall betalas i högst 24 månader per person, om det sammansatta stödet beviljas ett socialt företag för sysselsättande av handikappade.

27 §
Servicehelhetens varaktighet

Om någon sysselsätts med sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd för mer än 12 månader, kan den maximitid om 24 månader inom servicehelheten som avses i 1 mom. på motsvarande sätt förlängas. Maximitiden kan dock förlängas med högst 24 månader.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Minister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.