1353/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 9 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 9 kap. 7 § 3 mom. som följer:

9 kap.

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-tighet

7 §
Arbetsmarknadsstödets varaktighet

Det kan bestämmas att sammansatt stöd skall betalas till arbetsgivaren för högst 24 månader per person. Till sociala företag som avses i lagen om sociala företag (1351/2003) kan sammansatt stöd betalas för 24 månader per person, om det sociala företaget sysselsätter en i sagda lag avsedd handikappad eller långtidsarbetslös. Kombinerat med sysselsättningsstödet kan det dock bestämmas att arbetsmarknadsstödet skall betalas till arbetsgivaren för högst 12 månader per person. Genom förordning av statsrådet kan för främjande av sysselsättandet av handikappade en längre maximitid än 12 månader föreskrivas. Maximitiderna börjar räknas från början när en person

1) efter att arbetsvillkoret uppfyllts och maximitiden för arbetslöshetsdagpenning gått ut på nytt blivit berättigad till arbetsmarknadsstöd, eller

2) efter arbete för vilket sammansatt stöd betalts fått arbetsmarknadsstöd på grundval av arbetslöshet i minst 500 dagar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2003
AjUB 9/2003
RSv 130/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.