1352/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 7 kap. 3 och 11 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 7 kap. 3 § 3 mom. samt

fogas till 7 kap. 3 § ett nytt 5 mom. och till 11 kap. ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. som följer:

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

3 §
Förutsättningar som gäller anställningsför-hållandet i fråga om sysselsättningsstöd

Arbetsgivaren får inte placera en sådan sysselsatt för vilkens anställning beviljats sysselsättningsstöd i uppgifter hos någon annan anordnare av arbete. Genom förordning av statsrådet kan dock bestämmas om rätten i fråga om en kommun, förening och stiftelse samt ett i lagen om sociala företag (1351/2003) avsett socialt företag att placera sysselsatta i uppgifter hos någon annan anordnare av arbete och om villkoren för sådan vidareplacering.


Sysselsättningsstöd kan med avvikelse från 4 mom. på grundval av ett arbetsavtal för viss tid beviljas ett socialt företag som avses i lagen om sociala företag för sysselsättande av en handikappad, långtidsarbetslös eller i 7 kap. 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd arbets-lös.

11 §
Stödets varaktighet

Med avvikelse från 1 mom. kan sysselsätt-ningsstöd beviljas sociala företag som avses i lagen om sociala företag

1) för 36 månader i sänder per person, om den som sysselsätts är handikappad, och

2) för 24 månader i sänder per person, om den som sysselsätts är långtidsarbetslös eller sådan arbetslös som avses i 7 kap. 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2003
AjUB 9/2003
RSv 130/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.