1351/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om sociala företag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och definitioner

Sociala företag enligt denna lag erbjuder i synnerhet handikappade och långtidsarbetslösa arbetsmöjligheter.

I denna lag avses med

1) handikappade arbetssökande arbetstagare vilkas möjligheter att få ett lämpligt arbete, att bevara sitt arbete eller att avancera i det har minskat betydligt på grund av en på behörigt sätt konstaterad skada, sjukdom eller funktionsnedsättning,

2) långtidsarbetslösa arbetstagare som innan anställningsförhållandet började har varit arbetslös arbetssökande enligt 1 kap. 7 § 1 mom. 5 punkten lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) eller 7 kap. 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

2 §
Socialt företag och rätten att använda namnet socialt företag

Ett socialt företag är en näringsidkare som är registrerad i registret över sociala företag.

Endast den som avses i 1 mom. har rätt att i samband med sin näringsverksamhet använda namnet socialt företag.

3 §
Stödjande av sociala företag

Arbetskraftsmyndigheten kan inom ramen för statsbudgeten bevilja stöd för grundande av sociala företag och för stabiliserande av deras verksamhet, om det uttryckliga målet med näringsverksamheten i det sociala företaget är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Stöd kan beviljas också andra sammanslutningar eller stiftelser för främjande och utvecklande av social företagsverksamhet som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om stödet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Angående sysselsättningsstöd som beviljas sociala företag föreskrivs i lagen om offentlig arbetskraftsservice. Bestämmelser om sammansatt stöd ingår i nämnda lag och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

4 §
Registrering i registret över sociala företag

I registret över sociala företag registreras på ansökan sådana i 3 § handelsregisterlagen (129/1979) avsedda sammanslutningar och stiftelser som idkar näring samt andra näringsidkare

1) som införts i handelsregistret i enlighet med ovan nämnda lag,

2) som producerar nyttigheter enligt företagsekonomiska principer,

3) av vars anställda arbetstagare minst 30 procent är handikappade eller sammanlagt minst 30 procent handikappade och långtidsarbetslösa (andel sysselsatta), och

4) som till alla sina anställda arbetstagare, oberoende av dessas produktivitet, betalar lön på basis av full arbetsförmåga enligt det kollektivavtal som tillämpas i branschen i fråga, eller, om ett sådant kollektivavtal inte finns, betalar gängse och skälig lön för arbetet i fråga.

Registreringen förutsätter att den som ansöker om sådan dessutom uppfyller följande villkor:

1) näringsidkaren har inte i sin affärsverksamhet i väsentlig grad förfarit i strid med lag eller god affärssed,

2) näringsidkaren har inte obetalda skatter, socialskyddsavgifter eller andra avgifter till staten och inte heller obetalda pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier.

I registret över sociala företag införs separat de registrerade i fråga om vilka det uttryckliga målet med näringsverksamheten är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

5 §
Andelen sysselsatta

Till andelen sysselsatta räknas handikappade och långtidsarbetslösa den tid för vilken sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd betalas för den handikappades eller långtidsarbetslösas lönekostnader.

Vid beräkningen av andelen sysselsatta jämställs med handikappade sådana handikappade i verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade enligt 27 d § 3 mom. socialvårdslagen (710/1982) som arbetskraftsbyrån anvisar arbete och för vilkas sysselsättande kommunen betalar stöd till arbetsgivaren.

En handikappad eller långtidsarbetslös som arbetskraftsbyrån anvisar arbete, och för vars lönekostnader inte betalas sysselsättningsstöd eller sammansatt stöd, räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön till den handikappade, den långtidsarbetslösa dock högst ett år.

En handikappad som arbetskraftsbyrån anvisar arbete och för vars sysselsättande arbetsgivaren har fått stöd av kommunen på den grund som avses i 2 mom., jämställs när stödet har tagit slut vid beräkningen av andelen sysselsatta med en handikappad som arbetskraftsbyrån anvisar arbete den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön till den handikappade.

Andelen sysselsatta skall alltid inkludera i 1 eller 3 mom. avsedda arbetstagare. Vid beräkningen av andelen sysselsatta beaktas de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är mer än 75 procent av maximiarbetstiden i branschen. I fråga om handikappade räknas till andelen sysselsatta dock de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är minst 50 procent av maximiarbetstiden i branschen.

6 §
Registret över sociala företag och uppgifter som skall införas i det

Registret över sociala företag är ett av arbetsministeriet separat fört arbetsgivarregister i enlighet med 4 § 2 mom. lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning (1058/2002).

I registret kan i form av sådana i 4 § 2 mom. 2 punkten i sagda lag avsedda beskrivningar av en arbetsgivarkund införas också sådana uppgifter som förutsätts för verkställigheten av denna lag, vilka inte har införts i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning med tanke på de tjänster för arbetsgivare som avses i lagen om offentlig arbetskraftsservice och vilka inte är personuppgifter.

I registret kan i form av en i 4 § 2 mom. 5 punkten lagen om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning avsedd uppgift införas identifieringsuppgifter, däribland personbeteckningen, om en i 5 § 2 och 4 mom. avsedd handikappad samt uppgifter om stöd som kommunen beviljat och betalat för sysselsättandet av den handikappade.

7 §
Avförande ur registret över sociala företag

Ur registret avförs en registrerad

1) som begär detta,

2) när andelen sysselsatta som är anställda hos den registrerade har sjunkit under den ovan föreskrivna andelen sysselsatta, och den registrerade inte inom sex månader har anställt handikappade eller långtidsarbetslösa så att villkoret på nytt uppfylls, eller

3) som inte uppfyller övriga villkor för införande i registret.

Ur registret avförs alltid en registrerad som har fått eller försökt få offentligt stöd utan grund

1) genom att vid ansökan om stöd lämna oriktiga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) genom att förtiga omständigheter som i väsentlig grad inverkar på beviljandet eller utbetalningen av stödet, eller

3) genom att vägra tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för utbetalningen eller övervakningen av stödet eller genom att vägra att i behövlig mån bistå vid granskning.

8 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om registrering skall på det sätt som arbetsministeriet bestämmer till ministeriet lämna uppgifter om uppfyllandet av villkoren enligt 4 och 5 § samt andra uppgifter som behövs för förandet av registret.

Den registrerade skall omedelbart underrätta arbetsministeriet om förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

Statliga myndigheter samt myndigheter inom kommuner och andra offentligrättsliga samfund, försäkrings- och pensionsanstalter samt pensionsstiftelser är skyldiga att avgiftsfritt lämna arbetsministeriet uppgifter som behövs vid verkställigheten av denna lag.

9 §
Beslut om registeranteckning

Arbetsministeriet skall ge skriftligt beslut om förvägran av registrering och om avförande ur registret. Den registrerade skall ges tillfälle att bli hörd innan ett avförande ur registret sker.

I beslut om förvägran av registrering och om avförande ur registret får den som saken gäller söka ändring genom besvär i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Arbetsministeriets beslut skall oberoende av ändringssökande följas tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut eller besvärsmyndigheten bestämmer något annat med stöd av 32 § förvaltningsprocesslagen.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

11 §
Övergångsbestämmelser

Till andelen sysselsatta räknas 2004―2007 utöver handikappade och långtidsarbetslösa också de övriga sysselsatta för vilkas lönekostnader betalas sammansatt stöd i form av sådant försök med sammansatt stöd som avses i 7 kap. 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

RP 132/2003
AjUB 9/2003
RSv 130/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.