1345/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 6 § 3 mom. och 7 § 3 mom., av dessa lagrum 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 726/2000, samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 a §
Sökande av stöd

En ansökan om stöd skall upprättas skriftligen. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag skall ansökan undertecknas.

6 §
Rättelse

Vad som bestäms i 2 mom. tillämpas även på ett beslut som ges med anledning av ändringssökande, om sökanden beviljas stöd eller tilläggsstöd till följd av att ändring sökts. Härvid beslutar besvärsmyndigheten om betalning av ränta.

7 §
Återkrav

Om ett belopp som med stöd av 1 mom. beviljats utan grund eller till ett för högt belopp återkrävs av den som har mottagit stödet, kan det bestämmas att på det belopp som återkrävs skall betalas ränta enligt en årlig ränta på sex procent. Räntan skall beräknas på grundval av den tid som förflyter mellan delgivningen av beslutet om återkrav och den faktiska återbetalningen eller, om det belopp som återkrävs har dragits av från en post som skall betalas senare, mellan delgivningen och avdraget. Ett belopp som utan ränta uppgår till högst 100 euro per stödtagare och per stödansökan som lett till återkrav behöver dock inte återkrävas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den grund som avses i den andra meningen i 7 § 3 mom. tillämpas dock första gången i fråga om återkrav som gäller stödbeslut som meddelats 2004 eller senare.

RP 83/2003
JsUB 7/2003
RSv 114/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.