1333/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 4 § 3 mom., 8 § och 13 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 3 mom. och 8 § i lag 1483/1995 samt 13 a § 1 mom. i lag 1171/2003, och

fogas till 10 §, sådan den lyder i lagarna 275/1972, 879/1994 och 1004/2000 samt i nämnda lag 1171/2003, ett nytt 7 mom. som följer:

4 §

Invalidpension betalas, om inte något annat följer av 4 d § lagen om pension för arbetstagare, från ingången av den månad som följer näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit. Invalidpension beviljas dock inte utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än ett år före den månad som följer efter ansökan om pension. Invalidpension beviljas tills vidare eller i form av i 4 mom. avsett rehabiliteringsstöd för viss tid. En invalidpension dras in eller utbetalningen avbryts från ingången av den månad som följer efter det att pensionstagaren återfått sin arbetsförmåga i sådan grad att han eller hon inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pensionen. Rehabiliteringsstöd, rehabiliteringstillägg eller rehabiliteringspenning kan dessutom dras in, om mottagaren utan giltig orsak har vägrat delta i yrkesinriktad rehabilitering eller utan giltig orsak har avbrutit en sådan rehabilitering. Om en invalidpension vars utbetalning avbrutits dras in, dras pensionen in från och med tidpunkten för avbrytandet.


8 §

En arbetstagare har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket framgår om han eller hon uppfyller

1) de i 4 a § 1 mom. och i sista meningen i 2 mom. nämnda villkoren för individuell förtidspension eller

2) de i 4 § 2 mom. och 5 b § 1 mom. nämnda villkoren för invalidpension som beviljas i form av deltidspension eller

3) de i 4 h § 1 och 2 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnda villkoren för yrkesinriktad rehabilitering.

Ett i 1 mom. 1 och 2 punkten avsett förhandsbeslut är bindande för pensionsanstalten, om en därpå grundad pensionsansökan görs inom nio månader eller inom en av arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad längre tid från det att beslutet vann laga kraft. Ett i 1 mom. 3 punkten avsett förhandsbeslut är bindande för pensionsanstalten, om en rehabiliteringsplan ges in till pensionsanstalten inom nio månader från det att beslutet vann laga kraft.

10 §

Återbetalningen av en försäkringspremie som betalats utan grund preskriberas tio år efter den dag då premien betalades, om preskriptionen inte avbrutits innan dess. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid. Preskriptionen avbryts på det sätt som föreskrivs i 10 eller 11 § lagen om preskription av skulder (728/2003).

13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a § 2―6 mom., 4 b―4 d, 4 f― 4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f―7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 10, 10 a―10 d och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 12 d, 13 a, 13 b och 14 §, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16 och 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom. samt 17 j, 17 k, 18, 19 b―19 d, 19 f, 20, 21, 21 a―21 e, 22 och 23 § lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 4 § 3 mom., 8 § och 13 a § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

Lagens 10 § 7 mom. tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess också enligt de lagar som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 154/2003
ShUB 30/2003
RSv 132/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.