1299/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 15 §, 18 § 1 mom., 20 d § 1 och 2 mom., 20 f § 2 mom., 20 g § 1 mom., 20 h § 1 mom., 25 § 3 och 4 mom., 28 § 3 mom., 32 §, 37 § 1 mom., 38 § 2 mom., 39 § 1 mom., 40 § 1, 3 och 4 mom., 43 § 3 mom., 46 §, 49 § 1 mom. 1 punkten och 50 § 1 mom.,

av dessa lagrum 20 d § 1 och 2 mom., 20 f § 2 mom., 20 g § 1 mom., 20 h § 1 mom. och 28 § 3 mom. sådana de lyder i lag 774/2003, 25 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1700/1995, 25 § 4 mom. sådant det lyder i lag 331/1996, 32 § sådan den lyder i lagarna 241/2001 och 1240/2001, 37 § 1 mom., 38 § 2 mom. och 40 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1378/1997, samt

fogas till lagen en ny 28 a § och en ny mellanrubrik före 28 a § samt till lagen nya 52 a och 53 a § som följer:

15 §

Kroppsbesiktning av person och annan granskning än granskning av resgods eller ytterkläder kan i de fall som avses i 14 § 1 mom. 2 punkten utföras utan förundersökning på person som på sannolika skäl misstänks för brott för vilket det strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader. Den tullman som beslutar om åtgärderna skall vara en till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen eller tullövervakningen. I övrigt iakttas vid utförande av dessa åtgärder i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i tvångsmedelslagen (450/1987).

18 §

Var och en skall på uppmaning av Tullstyrelsen eller tulldistriktet inom utsatt tid för tullbeskattning av annan person eller för därav föranlett besvärsärende lämna sådana nödvändiga uppgifter om den andra, vilka framgår av handlingar i hans besittning, om uppgifterna inte gäller en sådan sak, varom han enligt lag har rätt att vägra avge vittnesmål. Ingen får dock vägra att lämna uppgifter om annans ekonomiska ställning.


20 d §

En tullman får utföra teknisk observation av en person som inte befinner sig i ett rum eller utrymme som används för stadigvarande boende eller av ett fordon eller en vara, om det finns grundad anledning att anta att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande eller avslöjande av ett tullbrott. Förordnande för en åtgärd skall ges av en till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning eller av chefen för en av de enheter vid bevakningsavdelningen som ansvarar för tullbrottsbekämpningen eller av den tjänsteman som är chef för tulldistriktet.

En anordning som används för teknisk observation får placeras i utrymmen där teknisk observation är tillåten enligt 1 mom., om observationen förutsätter detta. En tullman har på order av en till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen rätt att få tillträde till utrymmena för att installera och avlägsna anordningen. Om anordningen förbrukar energi i ett fordon eller något annat utrymme där den installerats, skall ersättning betalas för förbrukning som är större än ringa.


20 f §

En till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen har rätt att besluta att teleövervakning eller i 1 mom. avsedd teknisk observation skall inledas, om det på grund av sakens brådskande natur är nödvändigt att åtgärden vidtas utan dröjsmål. Då skall åtgärden utan dröjsmål och inom 24 timmar efter att den har inletts anmälas till en domstol som avses i 1 mom. Till anmälan skall fogas ett yrkande på teleövervakning eller teknisk observation, om avsikten är att teleövervakningen eller den tekniska observationen skall fortsätta efter det att anmälan anlänt till domstolen.


20 g §

Den tullman som har fattat beslut om teknisk observation eller om placering av en anordning som används för teknisk observation enligt 20 d §, eller den till uppgiften förordnade tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen och som med stöd av 20 f § 2 mom. beslutat om teleövervakning eller den tullman som gjort anmälan till domstol skall efter det att teleövervakningen eller den tekniska observationen har avslutats underrätta den person som varit föremål för åtgärden, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller förundersökningen av ett brott.


20 h §

En till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen skall utan dröjsmål granska de uppgifter som insamlats genom åtgärder enligt 20 c―20 e § och de upptagningar som erhållits genom teknisk observation enligt 20 d §. Uppgifter som enbart gäller utomstående skall utan dröjsmål förstöras efter granskningen, om de inte behövs för utredning av tullbrott.


25 §

Tullstyrelsen och tulldistriktet får till en sådan rättsinnehavare som avses i rådets förordning (EG) nr 3295/94 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor lämna uppgifter om sannolikt förfalskade eller pirattillverkade varor som avses i förordningen och som tullmyndigheten har upptäckt.

Tullstyrelsen eller tulldistriktet får dessutom lämna ut uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som med stöd av sina uppgifter har behov av att få kännedom om sekretessbelagda fakta. En tullmyndighet får även lämna ut andra uppgifter, om de i ett enskilt fall behövs för att avvärja hot mot liv eller hälsa, brott som riktar sig mot friheten eller omfattande miljö- eller egendomsskada. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan Tullstyrelsens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har utlämnats.

28 §

Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet eller bank- eller försäkringshemlighet, har en tullman på begäran av en till uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen rätt att av en privat sammanslutning eller en enskild få uppgifter som behövs för avvärjande eller utredning av tullbrott.


Delgivning av tullbelopp
28 a §

De tullverkets kunder som använder databaserad elektronisk dataöverföring delges ett bokfört tullbelopp genom ett svarsmeddelande. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått del av tullbeloppet vid den tidpunkt då svarsmeddelandet har anlänt till kundens datasystem.

Andra tullverkets kunder än de som avses i 1 mom. delges ett bokfört tullbelopp genom ett förtullningsbeslut. Kunden anses, om inte annat visas, ha fått del av tullbeloppet den dag då förtullningsbeslutet har givits åt kunden eller på den sjunde dagen efter den dag då förtullningsbeslutet postades. Som den dag då förtullningsbeslutet har givits åt en registrerad kund vid tullverket eller postats betraktas följande vardag efter fastställandet av förtullningsbeslutet. Som den dag då förtullningsbeslutet har givits åt en kontantkund anses den dag då förtullningsbeslutet fastställdes.

När tullbeloppet har bokförts i efterskott i enlighet med artikel 220 i tullkodexen, delges tullbeloppet genom ett efteruppbördsbeslut. I fråga om delgivning av efteruppbördsbeslut gäller vad som i förvaltningslagen (434/2003) bestäms om bevislig delgivning.

32 §

I felavgift kan fastställas minst 10 och högst 2 500 euro, om

1) en i 31 § 1 mom. 1―3 punkten avsedd försening eller annan felaktighet gäller ett tullförfarande vid vilket tull inte fastställs eller vid vilket tullbeloppet är obetydligt och tullhöjning inte har fastställts, eller om en ofullständig eller felaktig uppgift eller handling har avgivits eller lämnats i ansökningsförfarande eller i avsikt att få tullförmån,

2) en försening eller annan felaktighet gäller statistikföring av handeln inom gemenskapen, införsel av varor till gemenskapens tullområde, uppvisande av varor för tullmyndigheten, summarisk deklaration och lossning av varor som uppvisats för tullmyndigheten samt tillfällig förvaring av varor eller annan i kodexen avsedd godkänd tullbehandling än att varor hänförs till ett tullförfarande, eller

3) en annan än i 1 och 2 punkten och i 31 § nämnd skyldighet enligt gemenskapens tullagstiftning, enligt denna lag, enligt en förordning som utfärdats med stöd av denna lag eller enligt ett beslut eller en föreskrift av tullmyndigheten på basis av dessa bestämmelser helt eller delvis har försummats.

37 §

Ändring i tullmyndighets beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på statens vägnar över ett tulldistrikts beslut har tullombudet vid tulldistriktet och över Tullstyrelsens beslut tullombudet vid Tullstyrelsen.


38 §

Till den del en i besvären framställd ansökan inte ger anledning till återbetalning eller eftergift av tull eller till annan rättelse eller korrigering av ett överklagat ärende, skall tullmyndigheten avge sitt utlåtande om besvären och utan dröjsmål ge in handlingarna i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

39 §

Har tull genom förvaltningsdomstolens utslag avlyfts eller nedsatts, skall tull som erlagts till ett för stort belopp utan dröjsmål återbetalas oavsett ändringssökande.


40 §

I förvaltningsdomstolens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Besvärstillstånd kan beviljas även så att det endast gäller en del av det förvaltningsdomstolsutslag som överklagats.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär anförs på statens vägnar av tullombudet vid Tullstyrelsen.

43 §

Förundersökning som tullmyndigheten utför skall ledas av en anhållningsberättigad tullman. Av särskilda skäl får någon annan tullman som arbetar med tullbrottsbekämpning förordnas att med begränsade befogenheter leda undersökningen. En sådan tullman har samma rätt som en anhållningsberättigad tjänsteman att besluta om beslag och husrannsakan samt om kroppsvisitation och kroppsbesiktning.


46 §

Kan tullbrottmål handläggas genom strafforderförfarande, får förundersökningsledaren eller någon annan till uppgiften förordnad tullman framställa straffyrkanden så som föreskrivs i lagen om strafforderförfarande (692/1993).

Om påföljden för ett brott som undersöks av tullverket kan vara ordningsbot, har den i 1 mom. avsedda tullmannen rätt att förelägga ordningsbot på det sätt som föreskrivs i lagen om ordningsbotsförfarande (66/1983). I ett ordningsbotsärende som behandlas av tullverket gäller i fråga om uppgifterna för chefen för tulldistriktet vad som i nämnda lag bestäms om uppgifterna för chefen för polisdistriktet i ordningsbotsärenden.

49 §

Beslagtagen vara kan, om inte annorlunda stadgas i någon annan lag, innan den förklaras förverkad

1) utlämnas till ägaren mot av tulldistriktet prövad säkerhet,


50 §

Tulldistriktet verkställer utslag som gäller i tullbrottmål förverkad egendom.


52 a §

Tullombudet skall höras och beslut delges ombudet så att den tullmyndighet som fattar beslutet ger tullombudet tillfälle att sätta sig in i beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

53 a §

Beträffande uppbörd och betalning av sådana avgifter för tullverkets prestationer som fastställts med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt andra offentligrättsliga avgifter som uppbärs av tullverket samt beträffande ändringssökande och dröjsmålspåföljder gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om tull. På avgifterna tillämpas dock inte bestämmelsen i 53 § om det minsta tullbelopp som bokförs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 116/2003
FvUB 12/2003
RSv 116/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.