1298/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 3 § 3 och 4 punkten, 9 § 1 och 3 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dessa 3 § 3 punkten sådan den lyder i lag 1026/1997, 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 571/1997 och accistabellen sådan den lyder i lag 921/2001, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/1997 och i nämnda lag 1026/1997, en ny 3 a-punkt samt ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

I denna lag avses med


3) vin genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som hör till position 2204 eller 2205 i tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 15 volymprocent och som inte innehåller tillsatt etylalkohol; som vin betraktas dessutom sådana genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som hör till ovan nämnda positioner och vilkas alkoholhalt är över 15 volymprocent men högst 18 volymprocent, om de är framställda utan någon tillsats och inte innehåller tillsatt etylalkohol,

3 a) annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck alla andra än i 2 eller 3 punkten nämnda produkter som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 15 volymprocent och som inte innehåller tillsatt etylalkohol; som annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck betraktas dessutom andra än i 2 eller 3 punkten nämnda, till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen hörande alkoholdrycker vilkas alkoholhalt är över 1,2 volymprocent men högst 8,5 volymprocent och som innehåller tillsatt etylalkohol,

4) mellanprodukt alkoholdrycker som hör till position 2204, 2205 eller 2206 i tulltariffen och vars alkoholhalt är över 1,2 men högst 22 volymprocent och som inte är öl, vin eller annan genom jäsning tillverkad alkoholdryck,


Hänvisningarna i denna paragraf till tulltariffens positioner refererar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur som gällde den 19 oktober 1992.

9 §

Om den skattskyldige lämnar en tillförlitlig utredning, enligt vilken öl har framställts i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och som per kalenderår framställer högst 10 000 000 liter öl, sänks den grundaccis som skall betalas i accis på alkoholdrycker med

1) 50 procent om företagets ölframställning per kalenderår är högst 200 000 liter,

2) 30 procent för den del av företagets ölframställning per kalenderår som är mer än 200 000 liter, men högst 3 000 000 liter,

3) 20 procent för den del av företagets ölframställning per kalenderår som är mer än 3 000 000 liter, men högst 5 500 000 liter,

4) 10 procent för den del av företagets ölframställning per kalenderår som är mer än 5 500 000 liter, men högst 10 000 000 liter.


Om två eller flera företag som avses i 1 mom. samarbetar inom produktionen eller verksamheten, anses det inte betyda att företagen i rättsligt eller ekonomiskt hänseende är beroende av varandra. Som samarbete inom produktionen eller verksamheten betraktas anskaffning av råvaror och förnödenheter som behövs vid ölframställningen samt förpackning, marknadsföring och distribution av öl. Ett villkor när detta moment tillämpas är dock att den sammanlagda mängden öl som företagen framställer per kalenderår är högst 10 000 000 liter.

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl
― över 0,5 men högst 2,8 11. 1,68 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 12. 19,45 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
― över 1,2 men högst 2,8 21. 4,54 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 2,8 men högst 5,5 22. 103,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 5,5 men högst 8,0 23. 152,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 8,0 men högst 15 24. 212,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner
― över 15 men högst 18 25. 212,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
― över 1,2 men högst 15 31. 257,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 15 men högst 22 32. 424,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
― över 1,2 men högst 2,8 41. 1,68 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 45. 28,25 cent/centiliter etylalkohol
andra 46. 28,25 cent/centiliter etylalkohol

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

RP 80/2003
FiUB 31/2003
RSv 77/2003
Rådets direktiv92/83/ETY (31992L0083); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 21
Rådets direktiv92/84/ETY (31992L0084); EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 29

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.