1297/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 5 §, 18 § och mellanrubriken före 18 §, 22 § 2 mom. och 35 § 2 mom.,

av dem 18 § sådan den lyder i lag 900/1995 och 1020/2002, mellanrubriken före 18 § sådan den lyder i nämnda lag 900/1995, 22 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1016/1998 och 35 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1016/1998, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 900/1995 och i lag 1265/1996, ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 18 b och en ny 19 a § som följer:

5 §

Påförandet av accis och tillsynen däröver ombesörjs av tullverket. Om inte något annat bestäms i denna lag, skall tullagen tillämpas i fråga om tullmyndighetens befogenheter och åtgärder.

13 §

Om accispliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet så att bestämmelserna om beskattning och tillsyn inte har iakttagits, skall det bestämmas att accisen skall betalas enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkterna togs emot eller importerades eller överträdelserna av bestämmelserna i övrigt konstaterades.

Produkter som privatpersoner för med sig
18 §

Produkter för vilka accis har betalts i en annan medlemsstat och som en privatperson som anländer till Finland för med sig från en annan medlemsstat är accisfria under förutsättning att produkterna är avsedda för eget bruk.

En privatperson som till Finland för med sig produkter som har inköpts i en annan medlemsstat i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet är skyldig att betala den accis på produkterna som bestäms i vederbörande lag om accis. Privatpersonen skall då iaktta bestämmelserna om beskattning och tillsyn i fråga om produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Vid en bedömning av om de produkter som en privatperson för med sig till Finland skall anses vara avsedda för eget bruk eller för kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och dennes skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara omständigheter som inverkar i saken.

Utan hinder av vad som bestäms ovan i denna paragraf skall en privatperson som för eget bruk för med sig motorbränsle till Finland från en annan medlemsstat betala accis och försörjningsberedskapsavgift i enlighet med lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994), då det är frågan om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank,

2) motorbränsle som förs in till landet i en reservtank, då mängden är större än 10 liter per motorfordon, eller

3) flytande bränsle som används för uppvärmning, och bränslet förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

18 b §

Med avvikelse från 18 § 1 mom. får en privatperson som anländer till Finland från en av de medlemsstater som nämns i denna paragraf accisfritt för eget bruk under en övergångsperiod enligt detta moment föra med sig högst följande mängder tobaksprodukter för vilka accis har betalts:

Medlemsstat Produkter Övergångsperiodens slut
Tjeckiska republiken ― 200 stycken cigarretter eller 31.12.2007
― 100 stycken cigariller
(vikt per styck högst 3 gram) eller 31.12.2006
― 50 stycken cigarrer eller 31.12.2006
― 250 gram pip- och cigarrettobak 31.12.2006
Slovenien ― 200 stycken cigarretter 31.12.2007
Slovakien ― 200 stycken cigarretter 31.12.2008
Ungern ― 200 stycken cigarretter 31.12.2008
Polen ― 200 stycken cigarretter 31.12.2008
Litauen ― 200 stycken cigarretter 31.12.2009
Lettland ― 200 stycken cigarretter 31.12.2009
Estland ― 200 stycken cigarretter eller 31.12.2009
― 250 gram pip- och cigarrettobak 31.12.2009

Tobaksprodukter som en i 1 mom. avsedd person visar att ha skaffats beskattade i en annan medlemsstat än någon av dem som nämns i 1 mom. är dock accisfria under de förutsättningar som anges i 18 §.

19 a §

Den som vid ankomst från en i 18 b § avsedd medlemsstat eller från ett land utanför gemenskapen för med sig en större mängd sådana tobaksprodukter än den mängd som är accisfri enligt denna lag är skyldig att för den överstigande mängden betala accis, om vars grund och storlek bestäms i lagen om tobaksaccis (1470/1994).

22 §

Andra accisskyldiga skall avge accisdeklaration inom två vardagar efter den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala accis annars har uppstått, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. Tidsfristen om två dagar för avgivande av deklaration tillämpas inte, om man vid inspektion eller på annat sätt upptäcker att produkterna har införts eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser om beskattning och tillsyn.


35 §

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall accisen betalas inom tio vardagar efter det att produkterna har tagits emot eller skyldigheten att betala accis annars har uppstått, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. I sådana fall som avses i 13 § 5 mom. uppstår skyldigheten att betala accis omedelbart när produkterna har tagits emot eller införts i strid med bestämmelserna eller överträdelserna av bestämmelserna i övrigt har konstaterats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 18 b § tillämpas dock först från den 1 maj 2004. Till den del 19 a § gäller nämnda paragraf tillämpas den först från den 1 maj 2004.

RP 80/2003
FiUB 31/2003
RSv 77/2003
Rådets direktiv92/12/ETY (31992L0012); EGT nr L 076, 23.3.1992, s. 1

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.