1292/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 15 § förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 12 februari 1996 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) 15 § som följer:

15 §
Direktionens sammansättning

I utvecklingscentralens direktion skall ingå två företrädare för staten, av vilka den ena företräder jord- och skogsbruksministeriet, en företrädare för skogsindustrin och tre företrädare för skogscentralerna, av vilka åtminstone en skall vara direktör för en skogscentral.

Om utnämnande av medlemmar som företräder skogscentralerna föreskrivs i 10 § 2 mom. lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral. När medlemmarna utnämns skall landets olika delar och en regional rättvisa beaktas. Medlemsförslaget framställs av skogscentralens direktion. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar behövliga administrativa föreskrifter om tillvägagångssättet vid val av medlemskandidater som företräder skogscentralerna.

Jord- och skogsbruksministeriet ber den mest representativa skogsindustriorganisationen om ett förslag till kandidater när det gäller den direktionsmedlem som företräder skogsindustrin.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.