1280/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Bränsleavgiftslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För fordon i vilka används bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja skall betalas bränsleavgift till staten i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas på fordon som är registrerade i Finland eller i något annat land samt på fordon som oregistrerade används i Finland.

2 §
Tillämpningen av andra lagar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa och på fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (1090/2002) och förordningar givna med stöd av den, förordningen om registrering av fordon (1598/1995) och de grunder som fastställts i vägtrafiklagen (267/1981) och med stöd av den. På definitionerna av bränslen tillämpas de grunder som fastställts i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om uppbörden av bränsleavgift i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd (611/1978) eller med stöd av den samt bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) och lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas i fråga om användning och utlämnande av uppgifter om bränsleavgift i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003).

3 §
Bränsleavgift

Bränsleavgift påförs om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett fordon som är försett med dieselmotor eller om bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin används i ett fordon som är avsett för bensindrift. Bränsleavgift skall betalas även när flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle används som bränsle i ett fordon.

Bränsleavgift uppbärs även i det fall att ett fordon delvis drivs med sådant bränsleavgiftsgrundande bränsle som avses i 1 mom. Bränsleavgift uppbärs inte för fordon som baserar sig på användning av annan motorteknik än förbränningsmotor.

Bränsleavgift uppbärs för att förhindra att bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet används. Det är förbjudet att i ett fordon använda bränsle som ger upphov till avgiftsskyldighet.

4 §
Avgiftsskyldig

Bränsleavgift påförs den som vid användningen av lindrigare beskattat eller skattefritt bränsle är fordonets ägare. Innehas fordonet av någon annan, påförs bränsleavgiften innehavaren. Om i ett fordon som tagits i besittning på brottslig väg under besittningstiden har använts bränsleavgiftsgrundande bränsle, påförs bränsleavgiften den person som genom brott fått fordonet i sin besittning.

Om det inte går att utreda vem som är fordonets ägare eller innehavare, påförs bränsleavgiften den som framför fordonet.

5 §
Konstaterande av användning av bränsle

Användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle anses ha inletts då det har konstaterats att en tank som hör till fordonets bränslesystem innehåller sådant bränsle. Bränsleavgift skall betalas oberoende av hur och var fordonet används. Det bränsle som använts i fordonet anses höra till det bränsleslag enligt vilket det beskattades när användningen av bränslet inleddes.

Bränsleavgift uppbärs inte på grundval av det bränsle som finns i ett fordons bränsletank då det förs in i landet. Bränsleavgift uppbärs dock, om det bränsle som finns i fordonets bränsletank då det förs in i landet har gjorts identifierbart på det sätt som föreskrivs om lätt brännolja i lagstiftningen om påförande av accis.

Innan bränsleavgiftsgrundande bränsle börjar användas i ett fordon skall fordonets ägare eller innehavare anmäla detta till den myndighet som uppbär bränsleavgiften. I fråga om fordon som förs in i landet kan anmälan göras även hos tullmyndighet. En avgiftsskyldigs anmälan eller annan av honom given utredning om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle betraktas som sådan bevisning på grundval av vilken bränsleavgift uppbärs.

6 §
Fordon som är befriade från bränsleavgift

Befriade från bränsleavgift är

1) motorredskap och till motorredskap utrustade traktorer samt på bilchassi byggda motorredskap utan något annat än flak, tank eller annat lastutrymme med direkt samband med redskapsuppgiften, då fordonen inte används för andra transporter än sådana transporter på själva arbetsområdet som föranleds av deras användningsändamål eller för transport av fordonens bränsle och smörjmedel eller då fordonen förflyttas från ett arbetsområde till ett annat,

2) traktorer, då de används på en torvupptagningsplats,

3) motorslädar,

4) sådana lastbilar och bussar som drivs med flytgas, naturgas eller annat därmed jämförbart gasformigt bränsle och vars partikel- eller kväveoxidutsläppsnivå när fordonet första gången togs i bruk uppfyllde bestämmelserna om den följande utsläppsnivå som godkänts att träda i kraft, dock åtminstone nivån EURO-4,

5) person- och paketbilar som drivs med bränsle bestående av metan och vars utsläppsnivå när fordonet första gången togs i bruk uppfyllde bestämmelserna om den följande utsläppsnivå som godkänts att träda i kraft, dock åtminstone nivån EURO-4, och

6) fordon som används under en tävling som finns upptagen i en behörig organisations tävlingskalender eller under förberedelserna för tävlingen.

Utsläppsnivåkraven tillämpas inte på sådana i 1 mom. 4 och 5 punkterna avsedda fordon som är registrerade någon annanstans än i Finland och som används tillfälligt i Finland. Ett i Finland registrerat gasdrivet fordon är befriat från bränsleavgift även då de i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedda avgasutsläppsbestämmelserna ändras, om fordonet vid registreringstidpunkten uppfyllde utsläppsnivåkraven.

7 §
Traktorer för användning i jord- och skogsbruk

Traktorer får användas i jord- och skogsbruk utan att bränsleavgift betalas. Som skogsbrukstransport betraktas även att en traktor som används för virkesavverkning förflyttas på en allmän väg till en arbetsplats eller från en arbetsplats till en annan, förutsatt att detta inte inbegriper transport av virke, samt förflyttning av virke över en allmän väg.

En traktor som innehas av en gårdsbruksidkare eller gemensamt av flera gårdsbruksidkare får användas bränsleavgiftsfritt även för transporter som hänför sig till

1) leverans för försäljning av virke från en gårdsbruksidkares egen lägenhet,

2) försäljning av jord- och stenmaterial från en gårdsbruksidkares egen lägenhet,

3) en gårdsbruksidkares egen trädgårdsodling eller pälsdjursuppfödning, även i det fall då verksamheten bedrivs som en särskild rörelse utanför jord- och skogsbruket, och

4) en gårdsbruksidkares privata hushåll.

Med gårdsbruksidkare avses skattskyldig som beskattas med stöd av inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) eller för inkomst av skogsbruk enligt 43 § inkomstskattelagen (1535/1992). Som transport som hänför sig till en gårdsbruksidkares privata hushåll betraktas inte sådan transport som utförs mot ersättning. Vad som i denna paragraf föreskrivs om en gårdsbruksidkares egen lägenhet tillämpas också på en lägenhet som gårdsbruksidkaren besitter på annan grund än ägande.

8 §
Påförande av bränsleavgift

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, skall bränsleavgiften, i förekommande fall förhöjd enligt 10 §, uppbäras för så många dagar som fordonet utan avbrott har funnits i Finland när användningen konstaterades, dock för högst 20 dagar för varje gång som användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle har kontstaterats. Har i 5 § 3 mom. avsedd anmälan om användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle gjorts, uppbärs bränsleavgift för den tid som anmälan avser, om inte debitering skall ske även för annan tid på grund av konstaterad bränsleanvändning.

Om bränsleavgift har debiterats för ett fordon, får bränsleavgift i förekommande fall påföras följande gång tidigast från och med dagen efter utgången av den tid för vilken bränsleavgift har debiterats föregående gång. Om det inte går att utreda när ett fordon har förts in i landet, debiteras bränsleavgift för minst 10 dagar.

Bränsleavgift kan debiteras för högst fem år räknat från den tidpunkt då skattemyndigheten fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i ett fordon.

Bränsleavgift skall påföras senast två år efter utgången av det år då skattemyndigheten fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i ett fordon.

9 §
Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiftens belopp är

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) 330 euro per dag,

2) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G) 500 euro per dag,

3) för bussar (kategorierna M2 och M3) 670 euro per dag,

4) för lastbilar (kategorierna N2 och N3) och specialbilar 1 000 euro per dag,

5) för lastbilar avsedda för dragning av egentlig släpvagn, släpkärra eller påhängsvagn 1 500 euro per dag,

6) för trafiktraktorer 670 euro per dag,

7) för andra traktorer (kategori T) 100 euro per dag,

8) för motorredskap och motorredskap som byggts på bilchassi 100 euro per dag, och

9) för motorcyklar och andra fordon i kategori L 100 euro per dag.

Om bränsleavgift skall påföras ett fordon som inte finns upptaget i ett register, anses fordonet höra till den fordonskategori som det på grundval av sin beskaffenhet närmast skulle vara hänförligt till om det skulle registreras.

10 §
Höjning av bränsleavgiften

Har till myndighet inte gjorts anmälan enligt 5 § 3 mom., höjs bränsleavgiften med högst 30 procent.

Bränsleavgiften kan även höjas

1) med högst 50 procent, om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle upprepas, eller

2) till högst det dubbla beloppet, om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle är särskilt graverande.

11 §
Betalning av bränsleavgift på förhand

För någon annan än med hydraulisk ledramsstyrning utrustad traktor som avses i 9 § 1 mom. 6 eller 7 punkten kan bränsleavgift betalas på förhand innan en sådan transport inleds som förutsätter användning av accispliktigt bränsle, varvid bränsleavgiftens belopp är 5 euro per dag.

Bränsleavgift som betalas på förhand skall betalas in på Fordonsförvaltningscentralens bankkonto. I samband med betalningen skall uppges fordonets registreringstecken samt den tid för vilken dagsavgiften betalas. Kvitto över betald bränsleavgift skall medföras i fordonet under körning.

På bränsleavgift som betalts på förhand tillämpas inte 10 §. Betalning på förhand betraktas som en i 5 § 3 mom. avsedd anmälan om att användning av bränsleavgiftsgrundande bränsle inleds.

12 §
Fortsatt körning

Ett fordon i vilket bränsleavgiftsgrundande bränsle konstateras ha använts får, sedan grunderna för påförande av bränsleavgift har retts ut, köras med samma bränsle till närmaste av tillsynsmyndigheten anvisade ställe där bränslet kan bytas ut eller bränsleavgift enligt 11 § betalas.

Bränsleavgift påförs på nytt, om bränsleavgiftsgrundande bränsle används efter en i 1 mom. avsedd körning som utförts med myndighets tillstånd.

13 §
Förbud att föra ut fordon ur landet

Ett fordon för vilket bränsleavgift skall uppbäras får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald. Fordonsförvaltningscentralen eller länsstyrelsen på Åland kan dock tillåta att ett fordon förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har uppställts för betalningen av bränsleavgiften.

14 §
Betalning av bränsleavgift

Bränsleavgiften skall betalas inom 30 dagar från betalningsföreläggandet. Om bränsleavgiften inte har betalts inom utsatt tid, tas förseningsränta ut hos den avgiftsskyldige enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bränsleavgiften skall betalas till en penninginrättning eller till ett verksamhetsställe som tar emot betalningar, enligt vad som föreskrivs i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den. I samband med betalningen av bränsleavgiften skall inbetalningskortets referensnummer anges.

Fordonsförvaltningscentralen kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om bränsleavgift som förfallit till betalning. Betalningspåminnelse sänds dock inte, om det finns särskilda skäl för att avstå från att sända den.

15 §
Myndigheter

Debitering av bränsleavgift verkställs av Fordonsförvaltningscentralen. I fråga om fordon som är eller borde vara registrerade i landskapet Åland handhar länsstyrelsen på Åland de uppgifter som ankommer på Fordonsförvaltningscentralen. Fordonsförvaltningscentralen behandlar dock även sådana i 30 och 31 § avsedda ärenden om bränsleavgiftsbefrielse respektive avgiftslättnad eller betalningsuppskov som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland samt förhandsavgöranden som gäller fordon som är registrerade i landskapet Åland.

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av polis-, gränsbevaknings- och tullmyndigheterna. Representanter för polis-, gränsbevaknings- eller tullmyndigheten har rätt att utföra sådana kontroller av flytande bränsle och fordon som är nödvändiga för att utreda vilket slags bränsle som används i ett fordon.

Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i ett fordon, skall tillsynsmyndigheten anmäla detta till Fordonsförvaltningscentralen respektive länsstyrelsen på Åland för påförande av bränsleavgift.

16 §
Användningsförbud

Om bränsleavgiften inte har betalts inom den tid som anges i 14 § 1 mom., får fordonet inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte användas i trafik ens i det fall att äganderätten till eller innehavet av fordonet har överförts på någon annan än den avgiftsskyldige. Den myndighet som påfört bränsleavgiften kan begära handräckning av polisen för att förhindra att fordonet används. Fordonet får användas när bränsleavgiften har betalts av den avgiftsskyldige eller någon annan.

Den myndighet som påfört bränsleavgiften kan, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl återkalla ett användningsförbud för viss tid eller helt och hållet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare eller den som bränsleavgiften har påförts.

17 §
Förhindrande av användning av fordon samt godkännande av fordon vid besiktning

Om ett fordon är belagt med användningsförbud enligt 16 § 1 mom., skall en representant för polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheten genom omhändertagande av registreringsintyg och registreringsskyltar eller med andra nödvändiga medel förhindra att fordonet används i trafik. Fordonet får dock med en myndighetspersons skriftliga tillstånd köras till ett av denne angivet ställe för förvaring. Registreringsintyget och registreringsskyltarna skall återlämnas när de bränsleavgifter som förfallit till betalning har betalts.

Besiktningsförrättaren skall vid periodisk besiktning kontrollera att ett fordon inte är belagt med användningsförbud på grund av försummelse att betala bränsleavgift. Ett fordon betraktas som belagt med användningsförbud när försummelse att betala bränsleavgift finns antecknad i fordonsregistret, såvida det inte lämnas en tillförlitlig utredning över att avgiften har betalts eller uppvisas ett beslut enligt 16 § 2 mom. om upphävande av användningsförbud.

Som sådan utredning som avses i 2 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald bränsleavgift. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med inbetalningskortet, eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller annan dataterminal och som visas upp tillsammans med inbetalningskortet.

18 §
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

Uppgifter som gäller bränsleavgift är offentliga med undantag av ansökningar om avgiftslättnad och betalningsuppskov samt ansökningar om befrielse från användningsförbud med tillhörande handlingar. I fråga om utlämnandet av uppgifter om bränsleavgift och betalningsskyldighet tillämpas även bestämmelserna i 20 § lagen om fordonstrafikregistret.

Fordonsförvaltningscentralen kan utfärda intyg över att bränsleavgift för ett fordon inte är obetald. För uppgifterna tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

19 §
Förhandsavgörande

Fordonsförvaltningscentralen kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelser som gäller bränsleavgift. Förhandsavgörande ges den för vilken det är viktigt att veta hur lagen tillämpas på hans fordon och gäller i högst två år. För meddelande av förhandsavgörande tas ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Om en sökande kräver det, skall ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bindande verkan iakttas vid beskattningen av den sökande för den tid avgörandet gäller. På ändringssökande som gäller förhandsavgörande tillämpas 23 §. Ändring får dock inte sökas i beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.

20 §
Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad eller debiterats till för lågt belopp eller har återbetalts till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett alltför stort belopp, kan bränsleavgiften rättas inom fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades.

Ett beslut av Fordonsförvaltningscentralen om ändring av bränsleavgift kan utan hinder av den i 1 mom. föreskrivna tiden rättas inom 60 dagar från den dag då den som har rätt att söka ändring fick kännedom om Fordonsförvaltningscentralens beslut.

Den avgiftsskyldige eller skatteombudet har rätt att hos Fordonsförvaltningscentralen ansöka om rättelse i centralens beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

21 §
Efterdebitering

Om bränsleavgift vid debitering enligt 8 § 3 mom. helt eller delvis har lämnats odebiterad eller utan grund har återbetalts med anledning av att anmälan eller annan uppgift eller handling inte har lämnats in eller är bristfällig eller oriktig, påför Fordonsförvaltningscentralen den odebiterade eller återbetalade bränsleavgiften.

Innan efterdebitering verkställs skall den avgiftsskyldige beredas tillfälle att avge bemötande i saken. Efterdebitering verkställs senast fem år efter utgången av det år då bränsleavgiften debiterades.

22 §
Bränsleavgiftsrättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om bränsleavgift har debiterats till ett alltför stort belopp, kan den avgiftsskyldige inom den tid som anges i 20 § yrka rättelse hos Fordonsförvaltningscentralen. Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Centralen kan även på eget initiativ rätta debiteringen till den avgiftsskyldiges fördel.

23 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Rätt att anföra besvär har den skattskyldige eller någon annan som saken gäller samt för statens räkning skatteombudet vid Nylands skatteverk.

För den skattskyldige och någon annan som saken gäller är besvärstiden fem år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller då den borde ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av avgiften fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Vid förhandsavgörande är besvärstiden dock 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för skattetagaren är sex månader från skattebeslutet och 30 dagar från förhandsavgörandet. Ändring skall sökas skriftligt, och besvärsskriften skall tillställas den behöriga skatteuppbördsmyndigheten inom besvärstiden.

Skatteuppbördsmyndigheten skall behandla besvären som en rättelseansökan. Godkänns besvären inte i sin helhet, hänskjuts den del av besvären som inte godkänts till Helsingfors förvaltningsdomstol.

24 §
Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Rätt att anföra besvär har den som med stöd av 23 § får söka ändring i debiteringen.

Besvärstillstånd kan beviljas

1) om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) om det på grund av ett uppenbart fel som inträffat i ärendet finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet, eller

3) om det föreligger vägande ekonomiska eller andra skäl att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan även beviljas så att det gäller endast en del av det överklagade förvaltningsdomstolsbeslutet.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften, som skall innefatta ansökan om besvärstillstånd, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol.

25 §
Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande

Om bränsleavgift har avlyfts eller sänkts på grund av ändringssökande eller rättelse, skall till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte årlig ränta från avgiftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt 11 § förordningen om skatteuppbörd (903/1978). Om bränsleavgift med anledning av ändringssökande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, driver Fordonsförvaltningscentralen in bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

26 §
Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av skatteombudet vid Nylands skatteverk.

Skatteombudet hörs och delges beslut genom att skatteombudet ges tillfälle att ta del av besluten och de handlingar som ligger till grund för dessa.

27 §
Omröstning i förvaltningsdomstolar

Om det råder olika åsikter vid avgörandet av ett ärende som överklagats med stöd av denna lag, gäller som beslut den åsikt som flertalet skall anses ha omfattat. Vid lika röstetal vinner den åsikt som är fördelaktigast för den avgiftsskyldige eller, om denna grund inte kan tillämpas, den åsikt som ordföranden har omfattat.

28 §
Verkställighet

Den avgiftsskyldige skall betala påförd bränsleavgift, oberoende av om ändring i bränsleavgiften söks eller inte.

29 §
Återbetalning av grundlös prestation

Den som visar att han har betalt bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det betalda beloppet från Fordonsförvaltningscentralen. Som misstag betraktas inte att bränsleavgift har betalts för att undvika att användningen av fordonet förhindras eller under sådana omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.

Om två eller flera har betalt bränsleavgift för ett och samma fordon, återbetalas den överskjutande delen av bränsleavgiften på ansökan till den som inte är avgiftsskyldig.

Betald dagsavgift för traktor återbetalas inte som grundlös prestation.

30 §
Befrielse från bränsleavgift

Fordonsförvaltningscentralen har rätt att på grund av fordonets stora omfång eller få användningstillfällen eller av något annat liknande särskilt skäl, på ansökan och på de villkor som centralen bestämmer, bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift. Befrielse kan beviljas endast om fordonets användningsområde är något annat än ordinarie vägtrafik och fordonet inom detta användningsområde inte i någon högre grad står i konkurrensförhållande till dieseldrivna fordon som är avsedda för vägtrafik.

31 §
Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som skall betalas på grund av uppskov. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett ärende av principiell betydelse.

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor finansministeriet bestämmer. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.

32 §
Straffsbestämmelser

Den som framför ett fordon för vilket bränsleavgift som förfallit till betalning är obetald, skall för bränsleavgiftsförseelse dömas till böter.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Genom denna lag upphävs lagen om bränsleavgift (337/1993) jämte senare ändringar.

På bränsleavgift som skall betalas eller som är obetald enligt den lag om bränsleavgift som var i kraft innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. På ändringssökande och lättnad som anhängiggjorts den 1 januari 2004 eller senare tillämpas dock bestämmelserna i denna lag.

RP 112/2003
FiUB 37/2003
RSv 109/2003
Kommissionens direktiv 2003/96/EG (32003L0096); EGT nr L 283, 31.10.2003, s. 51

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.