1278/2003

Givet i Åbo den 9 november 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 19 § 1 mom. samt i 3 kap. mellanrubriken för underkapitel D och 10―12 §,

av dessa lagrum 2 kap. 19 § 1 mom. sådant det lyder i kyrkomötets beslut 348/1998 och 3 kap. 10 § sådan den lyder i beslut 865/1995,

ändras 1 kap. 1 §, 2 kap. 19 § 2 mom., 21 § 1 mom. och 22 §, i 3 kap. mellanrubriken för underkapitel B och C och 8―9 § samt 4 kap. 7 §,

av dessa lagrum 3 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 297/2000, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Bestämmelserna i denna valordning skall iakttas vid prästval och församlingsval enligt 8 kap. kyrkolagen, vid val av stiftsfullmäktige enligt 17 b kap., vid biskopsval enligt 18 kap., vid val av prästassessor och lekmannamedlem av domkapitlet samt kontraktsprost enligt 19 kap. samt vid val av ombud till kyrkomötet enligt 20 kap. kyrkolagen.

2 kap.

Prästval och församlingsval

B. Vallängd
19 §

Yrkande på rättelse av vallängden skall göras skriftligt och inlämnas till pastorsexpeditionen senast under den andra vardagen efter det att tiden för vallängdens framläggande till påseende utgått. Ett rättelseyrkande kan inte grundas på ändringar som skett efter utgången av de frister som föreskrivs i 8 kap. 3 § 1―3 mom. kyrkolagen.


21 §

Besvär över valnämndens beslut skall riktas till förvaltningsdomstolen och besvärsskriften skall inlämnas till pastorsexpeditionen inom tio dagar räknat från det beslutet fattades.


22 §

Vallängden skall iakttas utan hinder av ett slutligt beslut rörande besvär över en rättelse av vallängden inte har kommit till valnämndens kännedom före valen. Den som för valnämnden företer förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket han eller hon är röstberättigad skall dock få utöva sin rösträtt.

3 kap.

Biskopsval och övriga val i stiftet

B. Val av domkapitlets lekmannamedlem och prästassessor samt val av kontraktsprost
8 §

Valet av lekmannamedlemmen av domkapitlet förrättas med slutna sedlar som majoritetsval. I valet röstar man samtidigt på en medlem och på en första och en andra suppleant för denna.

Stiftsfullmäktige skall meddela valresultatet till domkapitlet.

C. Val av stiftsfullmäktige
9 §

Vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige iakttas på motsvarande sätt vad som i 4 kap. bestäms om val av ombud till kyrkomötet.

Vid val av lekmannamedlemmar trycks röstsedlarna på grönt papper och vid val av prästerliga medlemmar på gult papper.

4 kap.

Val av ombud till kyrkomötet

7 §

Vid val av lekmannaombudet från församlingarna på Åland skall kandidaterna uppställas särskilt på det sätt som föreskrivs i 20 kap. 1 § 4 mom. och 6 § kyrkolagen. I stiftelseurkunden för en valmansförening skall i kandidatlistan nomineras en kandidat som ordinarie ombud samt en som första och en som andra suppleant. I sammanställningen av kandidatlistorna skall endast listorna numreras.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Åbo den 9 november 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.