1273/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 22 december 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen den 22 augusti 2000 för kommunikationsministeriet (774/2000) 35 § samt

ändras 2, 4, 9, 20, 21, 29―34, 36, 37 och 44 §, rubriken för 6 kap., 45, 46, 48, 55 och 60 §, av dessa lagrum 2, 9, 29 och 30 § sådana de lyder i förordning 415/2003 samt 20 och 21 § sådana de lyder i förordning 260/2003, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

De avdelningar och andra verksamhetsenheter vid ministeriet som avses i 3 § statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) är allmänna avdelningen, trafikpolitiska avdelningen, kommunikationsmarknadsavdelningen, interna förvaltningen och informationsenheten samt de andra enheter som nämns nedan. Vad som nedan bestäms om en avdelning gäller i tillämpliga delar interna förvaltningen och informationsenheten.

Den interna revisionen är direkt underställd kanslichefen.

4 §
Styr- och ledningsprinciper

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och resultatorienterad ledning vid ministeriet.

Ministern leder verksamheten inom förvaltningsområdet och vid ministeriet och biträds av ministeriets ledningsgrupp och andra nödvändiga beredningsorgan. Vid behandlingen av ärenden i ledningsgruppen och vid avdelningschefernas möten iakttas jävsbestämmelserna i förvaltningslagen. I fråga om ministeriets styr- och ledningsverksamhet samt sätt att verka genomförs ministeriets värderingar och gemensamt överenskomna verksamhetslinjer.

9 §
Allmänna avdelningens uppgifter

Till verksamhetsområdet för allmänna avdelningen hör ärenden som gäller

1) verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, budgetering samt andra ekonomi- och statistikfrågor inom förvaltningsområdet,

2) ministeriets interna budgetering, bokföring, betalningsrörelse och andra uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

3) samordning av de internationella frågor som hör till ministeriets verksamhetsområde,

4) samordning av den forskning som bedrivs inom ministeriets förvaltningsområde,

5) affärsmässig utveckling av ministeriets förvaltningsområde och juridiska och allmänna administrativa uppgifter som ankommer på ministeriet, om ärendet inte hör till någon annan avdelning,

6) styrning av affärsverken inom ministeriets förvaltningsområde,

7) statsbolagen, intressebolagen och börsbolagen inom förvaltningsområdet, samt

8) trafikpolitisk och trafikekonomisk planering samt statistik, om ärendet inte hör till någon annan avdelning eller enhet.

20 §
Järnvägs- och luftfartsenheten

Järnvägs- och luftfartsenheten handlägger ärenden som gäller

1) allmänt utvecklande av järnvägstrafiken och luftfarten,

2) närings- och koncessionspolitiken i fråga om järnvägstrafiken och luftfarten,

3) säkerhet inom järnvägstrafiken och luftfarten,

4) Luftfartsverkets myndighetsuppgifter,

5) Banförvaltningscentralen och dess resultatstyrning, om ärendet inte hör till någon annan enhet, samt

6) Meteorologiska institutet.

21 §
Sjöfartsenheten

Sjöfartsenheten handlägger ärenden som gäller

1) närings- och trafikpolitiken i fråga om sjöfart och övrig sjötrafik,

2) säkerheten inom sjöfarten och den övriga sjötrafiken,

3) rättsliga frågor som gäller sjötransporter,

4) Sjöfartsverket,

5) Havsforskningsinstitutet,

6) förvaltningsnämnden för Saima kanal,

7) förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg, samt andra miljöfrågor som gäller sjöfarten och övrig sjötrafik med undantag för bestämmelserna om transport av farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar som styckegods, samt

8) frågor som gäller beskattningen av, stöden för och avgifterna inom sjöfarten.

29 §
Medieenheten

Medieenheten handlägger ärenden som gäller:

1) reglering av de tjänster som förmedlas via elektroniska kommunikationsnät och av kommunikationen i näten,

2) de uppgifter som ankommer på ministeriet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet, om de inte hör till någon annan enhet,

3) allmännyttig televisions- och radioverksamhet, statens televisions- och radiofond, Rundradion Ab och presstöd,

4) postverksamheten,

5) främjande av självreglering inom enhetens verksamhetsområde, samt

6) Kommunikationsverket och dess resultatstyrning inom enhetens verksamhetsområde.

30 §
Enheten för elektronisk affärsverksamhet

Enheten för elektronisk affärsverksamhet handlägger ärenden som gäller

1) utvecklande av allmänna datanät,

2) främjande av elektronisk handel och annan elektronisk affärsverksamhet,

3) datasekretess och datasäkerhet för elektronisk kommunikation,

4) elektronisk signatur, krypteringsprodukter och krypteringspolitik samt främjande av användarnas förtroende för användning av kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

5) utbudet av tjänster som avser kataloger och register,

6) främjande av självreglering inom enhetens verksamhetsområde,

7) Kommunikationsverket och dess resultatstyrning inom enhetens verksamhetsområde, samt

8) främjande av konkurrenskraften inom kommunikationsnäringen och internationaliseringen av företagen i branschen inom enhetens verksamhetsområde.

31 §
Interna förvaltningens uppgifter

Interna förvaltningen lyder direkt under ministeriets ledning. Till verksamhetsområdet för interna förvaltningen hör ärenden som gäller

1) utveckling av förvaltningen och andra allmänna administrativa uppgifter, om ärendet inte hör till någon annan avdelning,

2) ministeriets förvaltning, samt verksamhets- och ledningssystem och utveckling av dem,

3) personaladministration och kompetensutveckling,

4) ministeriets dataadministration och dataservice,

5) utveckling av förvaltningsområdets dataadministration till de delar de ingår i ministeriets uppgifter,

6) översättning, samt

7) ministeriets ämbetsverksservice.

32 §
Enheterna vid interna förvaltningen

Till ministeriets interna förvaltning hör

1) administrativa enheten och

2) dataenheten.

33 §
Administrativa enheten

Administrativa enheten handlägger ärenden som gäller

1) personalens rättsliga ställning och personalpolitik samt systemen för medbestämmande,

2) anställningsvillkor och löneräkning,

3) utveckling av kompetens och ledarskap,

4) arbetarskydd och företagshälsovård,

5) främjande av jämställdhet mellan könen,

6) sekreterartjänster för ministeriets ledning,

7) översättning,

8) fastigheter och lokaler i ministeriets besittning och hyresavtal och andra avtal som gäller dem,

9) ministeriets materialtjänster samt uppföljning och övervakning av ministeriets egendom,

10) ministeriets stöd-, underhålls- och servicetjänster,

11) registrering, distribution och arkivering av sekretessbelagda handlingar vid ministeriet,

12) vaktmästarservice, samt

13) andra på ministeriet ankommande frågor som inte hör till någon annan avdelning eller enhet.

34 §
Dataenheten

Dataenheten handlägger ärenden som gäller

1) organisering och utveckling av ministeriets datainfrastruktur och stödtjänster i anslutning därtill,

2) ministeriets datasystem och datateknik samt dataservice,

3) dokumentförvaltning och arkivfunktion,

4) datasäkerheten i ministeriets dataadministration,

5) utveckling av förvaltningsområdets dataadministration till de delar de ingår i ministeriets uppgifter, samt

6) samarbetet inom statsrådet och ministeriets förvaltningsområde när det gäller dataadministration och dataservice.

36 §
Informationsenhetens uppgifter

Informationsenheten är en enhet som lyder direkt under ministeriets ledning. Enheten handlägger ärenden som gäller

1) ministeriets externa information och kontakten med intressegrupper samt förandet av samhälleliga kampanjer,

2) ministeriets interna information,

3) webbinformation,

4) samarbetet i fråga om information inom statsrådet och ministeriets förvaltningsområde, samt

5) publikationsverksamheten och grafisk design.

37 §
Kanslichefen

Kanslichefen leder och övervakar i egenskap av ministerns närmaste biträde ministeriets verksamhet i synnerhet med avseende på planeringen och drivandet av kommunikationspolitiken samt beredningen av lagstiftning.

Kanslichefen

1) svarar för den allmänna organiseringen och utvecklingen av förvaltningsområdet och verksamheten vid ministeriet,

2) svarar för den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen av förvaltningsområdet,

3) leder beredningen av verksamhets- och ekonomiplanen, budgetförslaget och resultatmålen samt följer upp utfallet,

4) svarar för inledande och uppföljning av vittsyftande och betydande projekt i samarbete med den avdelning, enhet eller den fristående enhet vid ministeriet som saken gäller,

5) följer verksamheten vid ämbetsverken och inrättningarna, affärsverken samt statsbolagen inom förvaltningsområdet, samt

6) leder och övervakar handläggningen av internationella ärenden vid ministeriet.

44 §
Utfrågning i riksdagen

Om en tjänsteman vid ministeriet i egenskap av sakkunnig kallas till utfrågning av ett riksdagsutskott, skall tjänstemannen på förhand underrätta ministern, kanslichefen, specialmedarbetaren och avdelningschefen om saken.

6 kap.

Förmedling av information

45 §
Underrättande av kanslichefen och avdelningscheferna

Kanslichefen och avdelningschefen, till den del det gäller ärenden som hör till hans eller hennes avdelning, skall underrättas om de viktigaste av de ärenden som är aktuella eller under arbete, i synnerhet de som gäller

1) avlåtande av regeringspropositioner eller utfärdande av förordningar och föredragning av riksdagens svar,

2) verksamhets- och ekonomiplanerna samt budgeten

3) avgivande av utlåtanden om lagstiftningsreformer inom andra ministeriers verksamhetsområde,

4) organisatoriska ändringar, tillsättande eller upplösande av delegationer, kommittéer, kommissioner eller arbetsgrupper eller ändring av deras uppdrag, sammansättning eller tidsfrist, nominering av tjänstemän vid ministeriet till delegationer, kommittéer eller kommissioner som lyder under andra ministerier, samt

5) bolagsstämmor vid bolag inom förvaltningsområdet.

Vad som ovan sägs om kanslichefen och avdelningschefen gäller i tillämpliga delar även chefen för en enhet.

46 §
Underrättande av avdelningar och enheter

Vid beredningen av ett ärende som också berör verksamhetsområdet för en annan avdelning eller enhet än den beredande avdelningen eller enheten skall förhandlingar om ärendet i god tid föras med behöriga tjänstemän vid avdelningen eller enheten i fråga.

Enheten skall sända de viktigaste besluten och utlåtandena i de ärenden som den behandlat till de andra berörda enheterna för kännedom.

Med anledning av sådana både nationella och internationella förhandlingar och möten vid ministeriet, vid vilka beslut fattas och avgöranden i fråga om åtgärder träffas, eller som är funktionellt betydande eller har informationsvärde inom ministeriet skrivs enligt behov en besluts- eller förhandlingspromemoria.

48 §
Offentlighet och öppenhet

Ministeriet tillämpar öppenhet och växelverkan i sin verksamhet.

När det gäller informationen iakttar ministeriet offentlighetslagstiftningen samt den informationsanvisning som fastställs särskilt för ministeriet. Informationsenheten samt avdelningarna och enheterna har ett nära samarbete i frågor som gäller den interna och externa informationen. Av informationsanvisningen framgår ministeriets lednings, tjänstemännens och informationsenhetens uppgifter och arbetsfördelning i offentliggörandet av ärenden.

Envar som arbetar vid ministeriet är skyldig att följa god informationshantering och ansvarar för de handlingar och den information i enlighet med offentlighetslagen och de anvisningar som gäller hantering av ministeriets handlingar. Ministeriets avdelningar och enheter samt informationstjänstgruppen vid dataenheten har nära samarbete i frågor som gäller dokumentförvaltning samt hantering av handlingar och handlingars offentlighet.

55 §
Förordnanden om tjänsteresor

Ministern utfärdar förordnanden om tjänsteresor för kanslichefen. Kanslichefen utfärdar förordnanden om tjänsteresor för avdelningscheferna samt för förvaltningsdirektören, informationsdirektören och säkerhetsdirektören.

Avdelningschefen utfärdar förordnanden om tjänsteresor för biträdande avdelningschefen och chefen för en enhet. Förordnanden om tjänsteresor för tjänstemän inom interna förvaltningen utfärdas av förvaltningsdirektören och för tjänstemän inom informationsenheten av informationsdirektören. För andra tjänstemän utfärdas förordnanden om tjänsteresor av chefen för enheten.

60 §
Förvaltningsdirektören

Förvaltningsdirektören eller en tjänsteman som han eller hon förordnat avgör ärenden som hör till ministeriets interna förvaltning och som gäller

1) tjänstledighet så som det bestäms särskilt i denna arbetsordning,

2) förmåner som hänför sig till personalens anställningsförhållande och till vilka personalen har rätt enligt lag eller tjänste- eller arbetskollektivavtal, samt

3) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att tjänsteförhållandet har upphört.

64 §
Beredskapsärenden

Kanslichefen svarar för ministeriets och dess förvaltningsområdes beredskap för undantagsförhållanden.

Avdelningarna svarar för förberedelseuppgifterna för beredskap inom sitt ansvarsområde i samarbete med beredskapsenheten. För samordning av beredskapsärenden finns det vid ministeriet en beredskapskommitté, som behandlar ärenden som är centrala för beredskapen vid ministeriet och dess förvaltningsområde. Till beredskapskommittén hör kanslichefen som ordförande och som andra medlemmar avdelningscheferna samt andra medlemmar som ministeriet förordnat. Beredskapsenhetens chef är sekreterare i beredskapskommittén.

Beredskapsenheten, som är direkt underställd ministeriets ledning, biträder kanslichefen och avdelningarna i beredskapsärenden och bereder i samarbete med avdelningarna ärenden som gäller

1) ministeriets interna beredskap och säkerhet,

2) utvecklingen av beredskap och säkerhet vid ämbetsverk och inrättningar som är underställda ministeriet,

3) utvecklingen av myndighetsnät som anknyter till säkerheten i samhället samt samordningen av användningen av näten, däremot inte uppgifter i anknytning till ägarstyrning av dem eller kommunikationslagstiftningen, samt

4) ministeriets och ministeriet underställda ämbetsverks och inrättningars deltagande i internationell krishantering.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 22 december 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Kanslichef
Juhani Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.