1271/2003

Given i Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används inom ekologisk produktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder i lag 273/2003:

1 §

Denna förordning tillämpas på förökningsmaterial som används i ekologisk produktion. Med förökningsmaterial avses i denna förordning utsäde, utsädespotatis och vegetativt förökat material. I fråga om utsäde och utsädespotatis skall utöver denna förordning iakttas de bestämmelser som utfärdats i kommissionens förordning (EG) nr 1452/2003 om behållande av undantaget enligt artikel 6.3 a i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 beträffande vissa arter av utsäde och vegetativt förökningsmaterial och om fastställande av procedurregler och kriterier rörande det undantaget, nedan förökningsmaterialförordningen.

2 §

I ekologisk produktion skall ekologiskt producerat förökningsmaterial alltid användas när sådant finns att tillgå på marknaden.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall så som bestäms i artiklarna 6―11 i förökningsmaterialförordningen föra ett register över de arter och sorter för vilka utsäde eller utsädespotatis som producerats i enlighet med ekologiska produktionsmetoder finns att tillgå. Enligt samma förfaranden skall Kontrollcentralen för växtproduktion föra register över vegetativt förökat material, med beaktande av de bestämmelser som utfärdats om marknadsföring av vegetativt förökat material. Registret över det ekologiskt producerade förökningsmaterial som finns att tillgå skall uppdateras året om på basis av de uppgifter som inhämtats hos leverantören av förökningsmaterialet.

Kontrollcentralen för växtproduktion är den behöriga myndighet som avses i artikel 8 i förökningsmaterialförordningen och som kan avslå en leverantörs ansökan om registrering eller stryka en redan godkänd registrering.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall säkerställa att aktörerna som hör till kontrollsystemet för ekologisk växtproduktion vet varifrån och hur uppgifterna i registret finns att tillgå.

3 §

Kontrollcentralen för växtproduktion kan med avvikelse från 2 § 1 mom. för en vegetationsperiod i taget bevilja alla användare ett allmänt godkännande att använda en bestämd art eller sort av utsäde eller utsädespotatis i enlighet med artikel 5.4 i förökningsmaterialförordningen.

Med avvikelse från 2 § 1 mom. får en odlare med arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd använda utsäde och utsädespotatis som inte har producerats med ekologiska produktionsmetoder. Beviljandet av tillstånd förutsätter att villkoren i artikel 5 i förökningsmaterialförordningen uppfylls. Tillstånd skall årligen senast den 1 april med en blankett för vilken Kontrollcentralen för växtproduktion fastställt formuläret sökas hos den arbetskrafts- och näringscentral på vars område odlarens lägenhet är belägen.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall behandla en ansökan om tillstånd som lämnats in efter utgången av den tid som anges i 2 mom., om det är fråga om en helt ny odlare eller om det finns vägande skäl för detta. Som vägande skäl kan betraktas svårigheter med leverans av ekologiskt producerat förökningsmaterial, växthusproduktion, väderleksförhållanden, höstsådda sorter och andra därmed jämförbara särskilda skäl.

I fråga om vegetativt producerat material tillämpas de förfaranden som bestäms i 1―3 mom.

4 §

Arbetskrafts- och näringscentralen kan i enskilda fall och av särskild skäl bevilja tillstånd att använda förökningsmaterial som har behandlats med andra produkter än de som är förtecknade i punkt B i bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. Tillstånd kan beviljas endast under förutsättning att förökningsmaterialet används för att producera nytt förökningsmaterial.

5 §

Arbetskrafts- och näringscentralen skall årligen före utgången av januari till Kontrollcentralen för växtproduktion ge in ett sammandrag över de tillstånd som den har beviljat med stöd av denna förordning under föregående kalenderår. Sammandraget skall innehålla uppgifter om arter och sorter, de användningsmängder som anmälts samt skälen till de beviljade tillstånden i enlighet med artikel 12. Kontrollcentralen för växtproduktion skall före utgången av februari till jord- och skogsbruksministeriet ge in en rapport om de tillstånd som har beviljats med stöd av denna förordning under förgående kalenderår.

Jord- och skogsbruksministeriet är den behöriga myndighet som avses i artikel 12 i förökningsmaterialförordningen.

6 §

Ett tillstånd som arbetskrafts- och näringscentralen har beviljat aktörer innan denna förordning har trätt i kraft med stöd av artikel 6.3 i den förordning som nämns i 4 § och som gäller användning av annat än ekologiskt producerat förökningsmaterial är i kraft högst till och med den 30 juni 2004. Det material som avses i tillståndet skall dessutom ha beställts eller levererats till lägenheten före den 1 mars 2004.

Konventionellt producerat material får dessutom användas högst till och med den 30 juni 2004 i fråga om sådana sorter för vilka Kontrollcentralen för växtproduktion i en rapport som publicerats innan denna förordning har trätt i kraft har konstaterat att förökningsmaterial som producerats med ekologiska produktionsmetoder inte alls finns att tillgå på marknaden. Ett sådant material skall dessutom ha beställts eller levererats till lägenheten före den 1 mars 2004.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används i ekologisk produktion (1307/2001).

Kommissionens förordning (EG) nr 1452/2003 (32003R1452); EGT nr L 206, 15.8.2003, s. 17

Helsingfors den 22 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.