1241/2003

Given i Helsingfors den 17 december 2003

Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 januari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifter samt om avgifter som bärs upp för vissa offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en avgift enligt självkostnadsvärde uppbärs

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka uppbärs en avgift som bestäms på basis av prestationens självkostnadsvärde, är:

1) typgodkännande enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) åtgärder föranledda av kvalitetskontroll i samband med typgodkännande,

3) återkallande av ansökan om typgodkännande samt

4) godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier.

Avgiften bestäms på basen av antalet arbetstimmar som använts för utförandet av prestationer. För föredragandes arbete uppbärs 70 euro/arbetstimme och för byråarbete 38 euro/arbetstimme. Vidare debiteras enligt statens tjänstemanna- och arbetskollektivavtal för resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av en ansökan om typgodkännande.

3 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en fast avgift uppbärs

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka uppbärs en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet eller med stöd av 6 § 3 mom. en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet, är:

Beslut:

1) beslut om beviljande av undantag från uppfyllande av i 20 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen angiven förpliktelse 195 euro,

2) beslut om samtycke till godkännande av generalplanen med avvikelse från regionalplanen 155 euro,

3) beslut på ansökan gällande uppfyllande av i 177 § 1 och 4 mom. markanvändnings- och bygglagen avsedd planeringsförpliktelse 155 euro,

4) beslut om besvär över landskapsplan 155 euro,

5) beslut om besvär över kommuners gemensamma generalplan 155 euro,

6) beslut om besvär som överförts från högsta förvaltningsdomstolen till statsrådet 155 euro,

7) beslut enligt 17 § miljöskyddslagen (86/2000) om beviljande av undantag i fråga om iakttagande av förordningen 230 euro,

8) beslut enligt 80 § miljöskyddslagen om delegering av beslutanderätten till kommunen i ärenden som gäller förorenad mark 155 euro,

9) beslut enligt 111 § miljöskyddslagen om beviljande av undantag i fråga om vissa bestämmelser om utsläpp i projekt som avser gemensamt genomförande 965 euro,

10) beslut om godkännande av återvinningssystem för detaljhandelsförpackningar för läskedrycker och alkoholdrycker 155 euro samt

11) tillstånd till inlösning med stöd av markanvändnings- och bygglagen 1 350 euro.

Den i punkterna 4-6 avsedda avgiften för beslut i besvärsärenden uppbärs likväl inte hos

1) en person som vederbörligen konstaterats vara medellös i ärenden som gäller hans rätt och fördel,

2) en ändringssökande, om besvären återtas, och inte heller hos

3) en ändringssökande vars besvär godkänns helt eller delvis.

Övriga offentligrättsliga prestationer:

1) diarie- och registerintyg och registerutdrag 19 euro,

2) kopior av handlingar

― 1―10 sidor av samma handling 0,70 euro/sida,

― 11―99 sidor av samma handling 0,35 euro/sida och

― över 100 sidor av samma handling 0,20 euro/sida

3) styrkande av riktigheten hos handlingar 3,90 euro/handling samt

4) expeditionsavgift 3,90 euro/försändelse.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana i 7 § om grunderna för avgifter till staten avsedda tjänster och andra prestationer som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) expert- och utbildningstjänster,

2) undersökningar och utredningar,

3) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem,

4) informationssökningar och fjärrlån,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) användning av lokaliteter,

7) andra än i 2 § avsedda kopior, samt

8) andra motsvarande prestationer

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004 och är i kraft till den 31 december 2006.

För beslut i ärenden som anhängiggjorts före denna förordningen trädde ikraft uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 17 december 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.