1239/2003

Given i Helsingfors den 18 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 5 december 2001 om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar (1187/2001) 8 § 3 mom. och 10 § 1 mom. samt bilaga 3 och

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

4 a §
Behörighetskrav för personer som utför underhåll på kylanläggningar i transportmedel och arbetsmaskiner

Om en verksamhetsutövare installerar och utför underhåll på kylanläggningar för luftkonditionering i transportmedel och arbetsmaskiner eller på kylanläggningar som är fast installerade i transportmedel och arbetsmaskiner eller avsedda att transporteras i motorfordon skall han i huvudsaklig anställning ha en ansvarig som uppfyller behörighetskraven enligt punkt 5 a i bilaga 3 till denna förordning. Installerings- och underhållspersonal som arbetar under övervakning av den ansvarige skall uppfylla behörighetskraven enligt punkt 5 b i bilaga 3 till denna förordning.

8 §
Verksamhetsutövarens anmälan om verksamheten

Om sådan verksamhet som avses i denna förordning har bedrivits innan förordningen träder i kraft, kan den i 1 mom. avsedda anmälan kompletteras före utgången av 2004. Då anmälan kompletteras skall det visas att den ansvarige uppfyller behörighetskraven enligt bilaga 3 till denna förordning.

10 §
Tillsynsmyndigheter

De tillsynsmyndigheter som avses i miljö-skyddslagen (86/2000) övervakar att kraven i denna förordning tillgodoses. Dessutom övervakar hälsoskyddsmyndigheterna, att kraven i 9 § uppfylls till den del det är fråga om kylanläggningar som används för förvaring av livsmedel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Om den verksamhet som avses i 4 a § har anmälts till säkerhetsteknikcentralen innan denna förordning träder i kraft och den ansvarige samt installerings- och underhållspersonalen uppfyller behörighetskraven enligt förordningen, behöver verksamhetsutövaren inte lämna in en ny anmälan om verksamheten.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000, EGT nr L 244, 29.9.2000, s. 1.

Helsingfors den 18 december 2003

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare
Oili Rahnasto

BILAGA 3

1. Behörighetskrav för kylbranschen, anläggningar som innehåller mera än 3 kg kylmedium

a) Behörighetskrav för den ansvarige

En av följande grundutbildningar: i) en för kylbranschen lämplig examen minst på teknikernivå, ii) specialyrkesexamen i kylbranschen eller iii) yrkesexamen i kylbranschen. Som arbetserfarenhet krävs minst två år i kylbranschen.

De behövliga kompetensområdena är: i) kännedom om den arbetarskydds-, hälsoskydds- och miljölagstiftning som berör kylbranschen, ii) kännedom om standarderna i kylbranschen, iii) kunskap och färdigheter i hanteringen av kylmedier (hantering av kylmedel, personlig skyddsutrustning, förebyggande av läckage), iv) kännedom om kylteknik (kylprocessen, kylvätskor, kyldelar och tillbehör, el- och kontrollfunktioner, drift, reparation, funktionsscheman, kylsystem, värme- och tryckkalkyler, analys av data från kylsystemet), samt v) kunskap om energieffektivitet och energisparande.

Av en person som har avlagt en för kylbranschen lämplig examen minst på teknikernivå krävs enbart att han eller hon avlägger de ovannämnda delar som gäller lagstiftningen.

b) Behörighetskrav för installerings- och underhållspersonal

Som tillräckligt yrkeskunnig att själv utföra installerings- och underhållsarbeten i kylbranschen samt att övervaka dem anses en person som har avlagt i) specialyrkesexamen eller yrkesexamen i kylbranschen, ii) en för kylbranschen lämplig grundexamen eller motsvarande examen eller den del eller de delar av grundexamen som innehåller de i punkt 1 a nämnda kompetensområdena i fråga om arbetarskydd, hantering av kylmedier, kylteknik och energieffektivitet och sedan skaffat sig minst ett års erfarenhet av de nämnda arbetena i kylbranschen eller som har iii) skaffat sig tre års arbetserfarenhet av de ifrågavarande arbetena i kylbranschen och tillräckliga grundkunskaper i branschen omfattande kompetensområdena i fråga om arbetarskydd, hantering av kylmedier, kylteknik och energieffektivitet.

2. Behörighetskrav för kylbranschen, anläggningar som innehåller högst 3 kg kylmedium

a) Behörighetskrav för den ansvarige

En av följande grundutbildningar: i) specialyrkesexamen eller yrkesexamen i branschen för hushållsmaskiner, ii) specialyrkesexamen eller yrkesexamen som är lämplig för installering och underhåll av fasta kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar eller av värmepumpar, iii) grundexamen eller motsvarande examen lämplig för installering och underhåll av ovan nämnda anläggningar. Dessutom krävs minst ett års arbetserfarenhet av kylbranschen. Utan den ovan nämnda grundutbildningen krävs för att behörighetskravet skall uppfyllas minst tre års erfarenhet av arbeten i den egna branschen och tillräckliga grundkunskaper i branschen inklusive de frågor som nämns inom de behövliga kompetensområdena. Med fasta kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar avses här andra än i punkt 5 avsedda anläggningar.

De behövliga kompetensområdena är: i) hantering av, kunskap om och färdigheter som gäller kylmedier (behandling av kylmedel, personlig skyddsutrustning, förebyggande av läckage), ii) kännedom om den i den egna branschen gällande arbetarskydds-, hälsoskydds- och miljölagstiftningen för kylbranschen, samt iii) förtrogenhet med den utrustning som behövs i arbetet och med rätta arbetsmetoder.

b) Behörighetskrav för installerings- och underhållspersonal

Som tillräckligt yrkeskunnig att själv utföra installerings- och underhållsarbete i sin bransch samt övervaka dem anses en person som har avlagt i) yrkesexamen för branschen för hushållsmaskiner eller en yrkesexamen lämplig för installering och underhåll av fasta kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar eller värmepumpar, ii) en grundexamen eller motsvarande examen som lämpar sig för installering och underhåll av de ovan nämnda anläggningarna eller den del eller de delar av grundexamen som omfattar de berörda anläggningarnas funktion och kännedom om reparationsåtgärder eller iii) har skaffat sig ett års arbetserfarenhet av de ifrågavarande arbetena i branschen och tillräckliga grundkunskaper omfattande branschens arbetarskydd och behandling av kylmedier. Med fasta kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar avses här andra än de i punkt 5 avsedda anläggningarna.

3. Behörighetskrav för installering och underhåll av brandsläcknings- och bekämpningsanordningar

Kompetenskraven motsvarar kompetenskraven för den behörighet för installering och underhåll av brandsläckningsanordningar som föreskrivs i lagen om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999).

4. Behörighetskrav inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen

Behörighetskrav för den ansvarige är som grundutbildning teknisk utbildning eller grundutbildning för en avfallsstationsskötare eller vardera. Som arbetserfarenhet krävs minst två år av installering och underhåll av teknisk apparatur eller av avfallshantering.

De kunskaper som krävs är i) förtrogenhet med den typ av utrustning som hanteras, ii) förtrogenhet med den utrustning som behövs i arbetet och med rätta arbetsmetoder, samt iii) förtrogenhet med bestämmelserna om hälsoskydd, säkerhet och miljöskydd.

5. Behörighetskrav för installering och underhåll av kylanläggningar i transportmedel och arbetsmaskiner

a) Behörighetskrav för den ansvarige

Behörighetskrav för den ansvarige är i) ovan i 1―2 punkterna avsedda behörighetskrav för den ansvarige, ii) för underhåll av transportmedel eller arbetsmaskiner lämplig examen minst på tekniker- eller arbetsteknikernivå och två års arbetserfarenhet av underhåll av ifrågavarande transportmedel och arbetsmaskiner, iii) lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen i bilbranschen och två års arbetserfarenhet av underhåll av ifrågavarande transportmedel eller arbetsmaskiner eller iv) grundexamen som gäller installering och underhåll av transportmedel eller arbetsmaskiner och minst tre års arbetserfarenhet av underhållsarbeten i branschen. Utan den ovan nämnda grundutbildningen krävs för att behörighetskravet skall uppfyllas minst fem års arbetserfarenhet av arbeten i den egna branschen och tillräckliga grundkunskaper i branschen inklusive de frågor som nämns inom de behövliga kompetensområdena.

De behövliga kompetensområden är i) förtrogenhet med den typ av kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar som hanteras, ii) förtrogenhet med den utrustning som behövs i arbetet och med rätta arbetsmetoder, samt iii) förtrogenhet med bestämmelserna om hälsoskydd, säkerhet och miljöskydd i den egna branschen.

Den utbildning tillverkaren eller importören av kylanläggningen för transportmedel eller arbetsmaskiner gett kan godkännas för att till en del visa behörighet för de i punkterna i-ii avsedda kompetensområdena.

b) Behörighetskrav för installerings- och underhållspersonal

Som tillräckligt yrkeskunnig att själv utföra installerings- och underhållsarbeten i sin egen bransch och att övervaka dem anses en person som har i) ovan i 1-2 punkterna avsedd behörighet för installerings- och underhållspersonal, ii) för underhåll av transportmedel eller arbetsmaskin lämplig yrkesexamen eller grundexamen eller iii) minst ett års arbetserfarenhet av reparationsarbeten i nämnda transportmedels- eller arbetsmaskinsbransch och tillräckliga grundkunskaper om arbetarskyddet och hanteringen av kylmedier.

6. Tillägg till punkterna 1―5

Om sådan verksamhet som avses i denna förordning har bedrivits innan förordningen träder i kraft, anses den ansvarige som verksamhetsutövaren har anmält och verksamhetsutövarens anställda installerings- och underhållspersonal som arbetat i motsvarande uppgifter samt den som svarar för avfallshanteringen uppfylla behörighetskraven enligt denna bilaga till och med den 31 december 2004.

Om verksamhet som avses ovan i punkterna 1―4 har bedrivits före den 31 december 2001 eller i punkt 5 avsedd verksamhet har bedrivits före den 1 januari 2004 och den ansvariges behörighet visas före den 1 januari 2005 räcker det för att visa behörigheten hos verksamhetsutövarens ansvarige att den ansvarige har avlagt den del av kompetensområdena som gäller lagstiftningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.