1225/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort

I enlighet med riksdagen beslut

upphävs i lagen den 22 september 2000 om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort (811/2000) 3 § 3 och 8 punkten, 14―19 och 29 § samt 30 § 4 mom., samt

ändras lagens rubrik, 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 9 punkten, 9 §, rubriken för 4 kap., 4 kap. 12 och 13 §, 22 § 1 mom., 25 § 1―3 mom., 27 § och 30 § 2 mom. som följer:

L a g

om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården

1 §
Lagens syfte

I denna lag bestäms om ett regionalt försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och det övriga socialskyddet samt om anknytande service med personliga rådgivare, planer för servicekedjan och referensdatabaser.


2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när kommuner, samkommuner, andra myndigheter, sammanslutningar, serviceproducenter, självständiga yrkesutövare eller Folkpensionsanstalten ordnar eller tillhandahåller social- och hälsovård eller någon annan form av socialskydd för invånare i de kommuner som deltar i försöket.

En kommun eller samkommun eller båda gemensamt kan genom en ansökan som riktas till social- och hälsovårdsministeriet ansöka om att få delta i försöket. Social- och hälsovårdsministeriet kan bestämma om tillämpningen av lagen i en ansökande kommun eller samkommun eller i båda, ifall de tekniska, ekonomiska, administrativa och övriga kriterierna beträffande deltagande i försöket utifrån ansökan med bifogad försöksplan bedöms vara uppfyllda. Social- och hälsovårdsministeriet skall i tillräcklig grad offentliggöra vilka områden som slutgiltigt tas med i försöket.

Utöver bestämmelserna i denna lag tillämpas vad som i övrigt bestäms om social- och hälsovård och övrigt socialskydd.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) samtycke en frivillig, individualiserad, medveten och verifierbar viljeyttring som bygger på att klienten i fråga getts tillräcklig information och genom vilken han eller hon godtar att personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas.

9 §
Arbetsgivares service med personlig rådgivare

Arbetsgivare som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och som deltar i försöket kan som ett led i den företagshälsovård som arbetsgivaren själv tillhandahåller ordna service med personlig rådgivare genom att i tillämpliga delar iaktta vad som i 4―8 § bestäms om personlig rådgivare.

4 kap.

Elektronisk identifiering och signering

12 §
Identifiering

I social- och hälsovårdens certifierade elektroniska kommunikation kan klienterna verifieras med hjälp av certifikatet på ett sådant identitetskort som avses i lagen om identitetskort (829/1999) eller andra certifikat som håller motsvarande standard.

Legitimerade yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan när de sköter sina yrkesuppgifter verifieras med hjälp av certifikat som håller tillräckligt hög standard.

Även organisationerna inom social- och hälsovården kan certifieras vid elektronisk kommunikation.

13 §
Elektronisk signering av dokument

Klienterna, organisationerna och företrädare för organisationerna kan med hjälp av de certifikat som avses i 12 § signera och kryptera dokument eller andra meddelanden som de sänder.

22 §
Uppgifter som skall registreras i referensdatabasen

Som referensuppgifter registreras i en referensdatabas klientens namn och personbeteckning, var uppgifterna finns, en allmän beskrivning av de uppgifter som referensuppgifterna anknyter till, tiden för registreringen av en referensuppgift samt de tekniska uppgifter som krävs med tanke på referensdatabasens funktion.


25 §
Förande av klientens talan i vissa situationer

När en klient saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke, får uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av en obruten vård- och servicekedja lämnas med skriftligt samtycke av klientens lagliga företrädare, ifall detta inte klart strider mot klientens vilja eller intresse.

När en klient inte själv klarar av att delta i uppgörandet eller ändringen av en plan för servicekedja, skall planen om möjligt göras upp eller ändras i samförstånd med klientens lagliga företrädare.

När en klient inte själv klarar av att ingå ett avtal om personlig rådgivare, kan klientens talan i frågor som gäller sådana avtal föras av klientens lagliga företrädare.


27 §
Avgifter för service med personlig rådgivare

Den service med personlig rådgivare som avses i 2 kap. är avgiftsfri för klienten.

30 §
Ikraftträdande

Denna lag är i kraft till och med den 31 december 2005. Utifrån de ansökningar som inkommit senast den 31 maj 2004 kan social- och hälsovårdsministeriet besluta om godkännande av en försöksregion på det sätt som avses i 2 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

De kommuner och samkommuner som deltagit i försöket innan lagen träder i kraft deltar fortfarande i försöket, såvida de inte lämnar social- och hälsovårdsministeriet ett meddelande om att de avstår från försöket. Dylika försöksregioner skall senast den 31 maj 2004 meddela social- och hälsovårdsministeriet om de önskar avstå från försöket.

Referensuppgifter om avtal om personlig rådgivare och planer för servicekedja som gjorts samt samtycken som getts innan lagen träder i kraft utplånas den 31 december 2013.

Socialförsäkringskort som utfärdats innan lagen träder i kraft kan fortfarande användas som sådana sjukförsäkringskort som avses i 13 § sjukförsäkringsförordningen (473/1963) under den tid som finns antecknad på kortet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 96/2003
ShUB 28/2003
RSv 107/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.