1216/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 3 b § 3 mom., 12, 16―18, 21 och 24 c § och rubriken för 3 kap.,

av dessa 3 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 430/1998, 16 och 21 § sådana de lyder i lag 165/1992, 17 § sådan den lyder i nämnda lag 430/1998 och i lag 217/2000, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 430/1998 och 217/2000 och 24 c § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 17 a och 21 a §, en ny kapitelrubrik före 24 b § samt till lagen nya 24 d―24 h § och före 25 § en ny kapitelrubrik som följer:

3 b §
Beaktande i budgeten av överskott eller underskott enligt statsbokslutet

Med kumulativt överskott eller kumulativt underskott vid finansårets utgång avses det sammanräknade beloppet av å ena sidan det kumulativa överskott eller underskott vid det föregående finansårets utgång som framgår av den i 17 a § avsedda utfallskalkylen för budgeten och å andra sidan finansårets överskott eller underskott.

12 §
Verksamhets- och ekonomiplanering

Ämbetsverken och inrättningarna skall planera sin verksamhet och ekonomi samt sina resultat på flera års sikt. Ministerierna skall planera verkningarna av verksamheten och resultatet av verksamheten inom sitt ansvarsområde på flera års sikt.

Närmare bestämmelser om planeringen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Redovisning

Ämbetsverken och inrättningarna skall för uppföljningen av kostnaderna för och resultatet och verkningarna av verksamheten samt för övriga behov i fråga om styrningen och ledningen samt fullföljandet av redovisningsskyldigheten ordna sin resultatredovisning och ledningens redovisning samt det övriga uppföljningssystemet så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

17 §
Statens bokslutsberättelse

Regeringen skall för varje finansår före utgången av juni året därefter till riksdagen överlämna statens bokslutsberättelse så som den berättelse om skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av budgeten som föreskrivs i 46 § grundlagen.

I bokslutsberättelsen tas in statsbokslutet och andra nödvändiga uppgifter om skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och resultatet av verksamheten, liksom även de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av de samhälleliga verkningarna och resultatet av verksamheten inom ministeriernas ansvarsområden. I bokslutsberättelsen tas dessutom in resultat- och balansräkningarna för statliga affärsverk samt intäkts- och kostnadskalkylerna eller resultat- och balansräkningarna för statliga fonder utanför budgeten, liksom även uppgifter om de viktigaste omständigheterna med tanke på affärsverkens och fondernas verksamhet, ekonomi och resultat samt utvecklingen av dessa.

Närmare bestämmelser om uppgörandet av bokslutsberättelsen kan ges genom förordning av statsrådet.

17 a §
Statsbokslutet

I statsbokslutet ingår

1) en utfallskalkyl för budgeten som gäller utfallet av budgeten med en avdelnings eller huvudtitels samt ett kapitels och moments noggrannhet,

2) en intäkts- och kostnadskalkyl som redogör för intäkterna och kostnaderna,

3) en balansräkning som redogör för den ekonomiska ställningen vid finansårets slut,

4) en finansieringsanalys som redogör för penningflödet,

5) noter som är nödvändiga för givandet av sådana riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 18 §.

Finansårets överskott eller underskott enligt bokslutet presenteras i budgetens utfallskalkyl, och i den presenteras också det kumulativa överskottet eller underskottet för föregående finansår. I samband med budgetens utfallskalkyl framläggs också uppgifterna om användningen av de fullmakter som avses i 10 §.

Närmare bestämmelser om upprättandet av och innehållet i statsbokslutet kan ges genom förordning av statsrådet.

18 §
Riktiga och tillräckliga uppgifter

Statsbokslutet och de redogörelser för statsfinanserna och skötseln av statsfinanserna samt resultatet av statens verksamhet som tas in i bokslutsberättelsen skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten följts och om statens intäkter och kostnader, statens ekonomiska ställning och resultat (rättvisande bild).

21 §
Ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut och verksamhetsberättelser

Ämbetsverken och inrättningarna skall i bokslutet och den verksamhetsberättelse som utarbetas för fullgörandet av resultatansvaret ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten har följts och om ämbetsverkets och inrättningens intäkter och kostnader, ekonomiska ställning och resultatet av verksamheten (rättvisande bild).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut och verksamhetsberättelse samt om behandlingen och godkännandet av dem, liksom även om det ställningstagande som ministeriet inom varje förvaltningsområde lägger fram till följd av dessa.

21 a §
Tillämpning av lagen på statliga fonders bokslut, bokföring och redovisning

På bokföringen, redovisningen och bokslutet hos statliga fonder utanför budgeten tillämpas vad som bestäms i denna lag och med stöd av den, om inte annat bestäms någon annanstans i lag.

3 kap.

Statens förmögenhets- och skuldskötsel

4 kap.

Styrning av finansförvaltningen och intern kontroll

24 c §
Bemyndigande att meddela föreskrifter

Statskontoret kan meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

24 d §
Samarbete och handräckning

Varje ämbetsverk och inrättning skall utan avgift ge andra ämbetsverk och inrättningar de uppgifter, handlingar och utredningar som är nödvändiga för planeringen av verksamheten och ekonomin samt verkställandet av budgeten, den interna kontrollen, upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse och annan statsekonomisk rapportering som grundar sig på lag.

Ämbetsverken och inrättningarna skall utföra de övervakningsåtgärder och kontroller inom sin behörighet som anknyter till statsfinanserna och som ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning begär, om det med tanke på det ämbetsverk eller den inrättning som begär dem är motiverat att utföra den begärda övervakningsåtgärden eller kontrollen.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om förfarandet vid lämnande av uppgifter som avses i 1 mom. och om de uppgifter som skall ges samt om detaljerna när det gäller skyldigheten att på begäran utföra sådana övervakningsåtgärder och kontroller som avses i 2 mom. för andra ämbetsverk eller inrättningar samt om de förfaranden som skall iakttas när skyldigheten fullgörs.

24 e §
Finanscontrollerfunktion

För att redovisningsskyldigheten och kvaliteten hos systemet med styrning och rapportering inom statsfinanserna och statens verksamhet skall tryggas och utvecklas finns vid finansministeriet en finanscontrollerfunktion och inom den en controller vid statsrådet som till sin hjälp och ställföreträdare har en biträdande controller vid statsrådet, vilka utnämns av statsrådet. I fråga om behörighetskraven för controllern och biträdande controllern vid statsrådet föreskrivs genom förordning av statsrådet.

24 f §
Finanscontrollerfunktionens uppgifter och befogenheter

Finanscontrollerfunktionens uppgift är att

1) som en del av beredningen av statens bokslutsberättelse som skall föredras för statsrådet säkerställa att berättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter på det sätt som bestäms i 18 §, och vidare säkerställa att statens bokslutsuppgifter och de andra viktigaste uppgifterna om statsfinanserna och resultaten finns tillgängliga och kan utnyttjas i beredningen och beslutsfattandet i fråga om statsfinanserna och verksamhetsstyrningen,

2) styra och samordna samt utveckla statens bokslutsrapportering och annan rapportering och utvärdering som gäller statsfinanserna och resultaten av verksamheten samt ordnandet av den interna kontrollen, liksom även genom att ge råd och delge iakttagelser samt ge åtgärdsförslag, som baserar sig på dessa, säkerställa och främja att systemen och förfarandena för styrningen och rapporteringen inom statsfinanserna och statens verksamhet fungerar på ett ändamålsenligt och kvalitativt sätt,

3) samordna den interna och administrativa kontrollen av de EU-medel som finska staten ansvarar för och för ingivande till Europeiska unionens institutioner och organ bereda ställningstaganden och utredningar som gäller tillsynen över och kontrollen av unionens medel, fel i skötseln av medlen och missbruk av medlen, om dessa uppgifter inte ankommer på någon annan myndighet,

4) i finansministeriet delta i beredningen av andra ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde så som bestäms genom förordning av statsrådet eller i finansministeriets arbetsordning eller så som finansministern bestämmer samt dessutom delta i det internationella samarbetet inom verksamhetsområdet.

Finanscontrollerfunktionen kan för statsrådet och ministerierna samt statliga ämbetsverk, inrättningar, affärsverk och fonder framlägga en rapport om sina iakttagelser och i den framföra eventuella åtgärdsförslag. Funktionen kan dessutom i enlighet med ärendets karaktär framföra sina iakttagelser och åtgärdsförslag till statens revisionsverks och andra i ärendet behöriga myndigheters kännedom för vidtagande av eventuella åtgärder.

24 g §
Rätt att få uppgifter

Finanscontrollerfunktionen har rätt att utan avgift från statliga ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk och statens fonder utanför budgeten få uppgifter, handlingar och utredningar som behövs för skötseln av dess uppgifter.

Finanscontrollerfunktionen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna från statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk och statens fonder utanför budgeten få uppgifter och handlingar om statsfinanserna och statens verksamhet samt om förfarandet i fråga om statsfinanserna eller medel eller egendom som staten ansvarar för eller något förfarande som avser dessa, om utförandet av en uppgift som bestäms för funktionen i 24 f § 1 mom. 1―3 punkten ovillkorligen förutsätter det.

24 h §
Finanscontrollerfunktionens ställning och beslutanderätt

Finanscontrollerfunktionen är en del av finansministeriet och på den tillämpas vad som bestäms om finansministeriet och dess tjänstemän. Controllern eller biträdande controllern vid statsrådet avgör dock på föredragning självständigt ärenden som gäller framförande av funktionens iakttagelser samt begärande och lämnande av uppgifter.

5 kap.

Särskilda bestämmelser


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 12, 16, 21 och 21 a § tillämpas första gången på verksamhets- och ekonomiplaneringen, redovisningen, bokföringen och bokslutet samt verksamhetsberättelsen för finansåret 2005. Lagens 3 b § 3 mom. samt 17, 17 a och 18 § tillämpas första gången på bokföringen och bokslutet för finansåret 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

HE 56/2003
FiUB 30/2003
RSv 74/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.