1215/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av sjöräddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjöräddningslagen av den 30 november 2001 (1145/2001) 2 § 6 punkten samt

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

2 §
Begrepp och definitioner

I denna lag avses med


6) sjöräddningsundercentral (Maritime rescue sub-centre, MRSC) en sådan särskilt föreskriven ledningscentral eller annan central vid en sjöbevakningssektion som självständigt eller underställd sjöräddningscentralen sköter det fortgående upprätthållandet av lednings- och kommunikationsberedskapen samt ledningen av efterspanings- och räddningsverksamheten inom sitt sjöräddningsdistrikts område eller inom något annat särskilt fastställt område,


11 a §
Avspärrande av efterspanings- och räddningsområde

Sjöräddningsledaren får tillfälligt förbjuda eller begränsa trafiken på havsområdet inom efterspanings- och räddningsområdet, om åtgärden är nödvändig för att trygga ett effektivt utförande av efterspanings- och räddningsverksamheten och för att undvika nya kritiska lägen. Sjöräddningsledaren skall innan han eller hon fattar ett beslut som gäller området för en allmän farled höra den sjöfartsmyndighet som inom verksamhetsområdet för fartygstrafikservicesystemet ansvarar för systemet.

Sjöräddningsledaren kan be Luftfartsverket att inom ramen för verkets behörighet förbjuda eller begränsa trafiken i ett efterspanings- och räddningsområdes luftrum, om åtgärden är nödvändig för att trygga ett effektivt utförande av efterspanings- och räddningsverksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 105/2003
FvUB 7/2003
RSv 86/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.