1205/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring av 2 a § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (47/1918) 2 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 107/2000, som följer:

2 a §

Behörighetsvillkor för en ledamot med uppdraget som bisyssla är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att ledamoten är förtrogen med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som skall tillämpas. För en sådan ledamot med uppgiften som bisyssla som utnämns till miljösakkunnigråd är de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som blivit utnämnd för viss tid till ledamot med uppdraget som bisyssla före denna lags ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för uppdraget till utgången av denna tid.

RP 103/2003
LaUB 3/2003
RSv 81/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.